วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี

2561 2562 2563 2564 2565

ห้องเรียนปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น692695 3714 19721 7726 5
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า580582 2594 12609 15621 12
รวม1,2721,277 51,308 311,330 221,347 17