ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
 

ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 50.25 22.50 30.43 34.78 24.19 32.44
2560 46.64 -3.61 20.48 -2.02 27.01 -3.42 32.87 -1.91 23.50 -0.69 30.11 -2.33
2561 44.16 -2.48 25.68 5.20 28.35 1.34 33.71 0.84 26.16 2.66 31.60 1.49
2562 39.38 -4.78 21.19 -4.49 27.57 -0.78 34.30 0.59 24.60 -1.56 29.39 -2.21
2563 42.41 3.03 22.83 1.64 29.92 2.35 34.69 0.39 24.97 0.37 30.96 1.57
ถนนตรัง - สิเกา ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
Version.2022.1.KAOPUNHOT