รหัส โรงเรียน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย ลำดับกลุ่มลำดับเขต ผลต่าง/เขตผลต่าง/สพฐ.ผลต่าง/ประเทศ
81012001ลันตาราชประชาอุทิศ 53.52 19.67 26.22 30.16 32.39 -3.71 -3.94 -3.62
81012002คลองยางประชานุสรณ์ 51.68 20.41 26.26 30.19 51.68 15.58 15.35 15.67
81012003คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 50.05 20.72 27.81 29.41 50.05 13.95 13.72 14.04
81012004คลองพนสฤษดิ์พิทยา 50.93 19.10 26.30 27.18 50.93 14.83 14.60 14.92
81012005พนมเบญจา 50.58 21.98 27.58 29.13 50.58 14.48 14.25 14.57
81012006อ่าวลึกประชาสรรค์ 54.20 23.40 28.81 30.74 54.20 18.10 17.87 18.19
81012007อำมาตย์พานิชนุกูล 67.82 35.23 35.57 47.40 67.82 31.72 31.49 31.81
81012008เมืองกระบี่ 52.60 21.23 27.69 29.63 52.60 16.50 16.27 16.59
81012009สินปุนคุณวิชญ์ 56.72 23.50 26.26 27.58 56.72 20.62 20.39 20.71
81012010คลองหินพิทยาคม 53.60 21.56 27.86 29.19 53.60 17.50 17.27 17.59
81012011หนองทะเลวิทยา 50.33 19.49 25.48 28.37 50.33 14.23 14.00 14.32
81012012เขาดินประชานุกูล 47.38 22.00 28.16 26.88 47.38 11.28 11.05 11.37
81012013กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 59.40 25.68 30.83 32.45 59.40 23.30 23.07 23.39
81012015ปลายพระยาวิทยาคม 46.89 19.10 26.65 28.85 46.89 10.79 10.56 10.88
81012016ลำทับประชานุเคราะห์ 61.76 22.71 30.06 30.70 61.76 25.66 25.43 25.75
81012017เหนือคลองประชาบำรุง 57.81 22.28 28.64 32.18 57.81 21.71 21.48 21.80
92012001วิเชียรมาตุ 64.63 31.27 33.30 39.49 64.63 28.53 28.30 28.62
92012002สภาราชินี จังหวัดตรัง 68.00 34.07 34.10 44.04 68.00 31.90 31.67 31.99
92012003น้ำผุด 47.85 20.00 27.87 28.05 47.85 11.75 11.52 11.84
92012004วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 80.19 79.90 60.25 71.37 80.19 44.09 43.86 44.18
92012005สภาราชินี 2 49.63 20.69 26.71 28.26 49.63 13.53 13.30 13.62
92012006วิเชียรมาตุ 3 42.71 14.00 27.27 28.33 42.71 6.61 6.38 6.70
92012008ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 51.57 19.64 27.14 28.83 51.57 15.47 15.24 15.56
92012009ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 55.39 20.07 27.03 29.95 55.39 19.29 19.06 19.38
92012010วิเชียรมาตุ 2 58.16 22.59 26.41 30.29 58.16 22.06 21.83 22.15
92012011ตรังรังสฤษฎ์ 50.19 19.93 27.59 27.25 50.19 14.09 13.86 14.18
92012012ปะเหลียนผดุงศิษย์ 59.72 25.59 29.55 31.84 59.72 23.62 23.39 23.71
92012013คันธพิทยาคาร 46.14 19.90 26.97 27.06 46.14 10.04 9.81 10.13
92012014ทุ่งยาวผดุงศิษย์ 53.45 22.80 28.29 30.54 53.45 17.35 17.12 17.44
92012015สวัสดิ์รัตนาภิมุข 53.07 20.40 28.79 28.57 53.07 16.97 16.74 17.06
92012016นาโยงวิทยาคม 56.59 22.15 30.62 27.68 56.59 20.49 20.26 20.58
92012017หาดสำราญวิทยาคม 53.56 21.02 28.07 28.37 53.56 17.46 17.23 17.55
92022001กันตังพิทยากร 54.35 24.65 29.25 30.67 54.35 18.25 18.02 18.34
92022002กันตังรัษฎาศึกษา 47.94 21.53 26.21 27.43 47.94 11.84 11.61 11.93
92022003สิเกาประชาผดุงวิทย์ 54.49 22.16 28.34 29.53 54.49 18.39 18.16 18.48
92022004ห้วยยอด 60.86 26.63 30.05 36.96 60.86 24.76 24.53 24.85
92022005สามัคคีศึกษา 53.24 21.28 26.19 28.40 53.24 17.14 16.91 17.23
92022006ห้วยนางราษฎร์บำรุง 51.35 23.36 27.63 27.05 51.35 15.25 15.02 15.34
92022007ลำภูราเรืองวิทย์ 66.51 23.07 28.79 31.86 66.51 30.41 30.18 30.50
92022008ในเตาพิทยาคม 58.70 23.84 31.26 30.20 58.70 22.60 22.37 22.69
92022009บางดีวิทยาคม 62.33 23.87 33.55 34.00 62.33 26.23 26.00 26.32
92022010วังวิเศษ 57.90 24.38 28.82 32.02 57.90 21.80 21.57 21.89
92022011รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 53.59 22.86 28.95 28.72 53.59 17.49 17.26 17.58
92022012รัษฎา 49.09 21.18 27.74 29.59 49.09 12.99 12.76 13.08
เฉลี่ยรวม 55.15 23.88 29.25 31.51 54.67 18.57 18.34 18.66