สพม.ตรัง กระบี่. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 16957411,436
34%
4333:1
มัธยมศึกษาปีที่ 26587331,391
33%
4332:1
มัธยมศึกษาปีที่ 36597281,387
33%
4332:1
มัธยมศีกษาตอนต้น2,0122,2024,214
51%
12933:1
มัธยมศึกษาปีที่ 45829271,509
38%
4434:1
มัธยมศึกษาปีที่ 55467681,314
33%
4331:1
มัธยมศึกษาปีที่ 64567231,179
29%
4129:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย1,5842,4184,002
49%
12831:1
รวมทั้งสิ้น3,5964,6208,216
100%
25732:1