สพม.ตรัง กระบี่. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 16516931,344
35%
3637:1
มัธยมศึกษาปีที่ 26386671,305
34%
3636:1
มัธยมศึกษาปีที่ 35176431,160
30%
3434:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,8062,0033,809
58%
10636:1
มัธยมศึกษาปีที่ 43706491,019
37%
2935:1
มัธยมศึกษาปีที่ 5316575891
33%
2634:1
มัธยมศึกษาปีที่ 6316499815
30%
2631:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย1,0021,7232,725
42%
8134:1
รวมทั้งสิ้น2,8083,7266,534
100%
18735:1