ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1169180349
32%
1035:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2146200346
32%
1035:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3196187383
36%
1038:1
มัธยมศีกษาตอนต้น5115671,078
57%
3036:1
มัธยมศึกษาปีที่ 493192285
35%
741:1
มัธยมศึกษาปีที่ 595200295
36%
742:1
มัธยมศึกษาปีที่ 682148230
28%
733:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย270540810
43%
2139:1
รวมทั้งสิ้น7811,1071,888
100%
5137:1