ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1385896
33%
424:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2504696
33%
424:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3465096
33%
424:1
มัธยมศีกษาตอนต้น134154288
40%
1224:1
มัธยมศึกษาปีที่ 46976145
34%
624:1
มัธยมศึกษาปีที่ 56974143
33%
624:1
มัธยมศึกษาปีที่ 66179140
33%
623:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย199229428
60%
1824:1
รวมทั้งสิ้น333383716
100%
3024:1