ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1181129
33%
215:1
มัธยมศึกษาปีที่ 216925
28%
213:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3191534
39%
217:1
มัธยมศีกษาตอนต้น533588
42%
615:1
มัธยมศึกษาปีที่ 4251742
34%
314:1
มัธยมศึกษาปีที่ 5341650
41%
317:1
มัธยมศึกษาปีที่ 6191231
25%
310:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย7845123
58%
914:1
รวมทั้งสิ้น13180211
100%
1514:1