ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1188284472
34%
1239:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2215265480
34%
1240:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3181273454
32%
1238:1
มัธยมศีกษาตอนต้น5848221,406
60%
3639:1
มัธยมศึกษาปีที่ 498217315
34%
839:1
มัธยมศึกษาปีที่ 590212302
33%
838:1
มัธยมศึกษาปีที่ 699204303
33%
838:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย287633920
40%
2438:1
รวมทั้งสิ้น8711,4552,326
100%
6039:1