ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 16754121
34%
340:1
มัธยมศึกษาปีที่ 26165126
36%
432:1
มัธยมศึกษาปีที่ 35550105
30%
335:1
มัธยมศีกษาตอนต้น183169352
63%
1035:1
มัธยมศึกษาปีที่ 4365086
42%
329:1
มัธยมศึกษาปีที่ 5193049
24%
225:1
มัธยมศึกษาปีที่ 6294170
34%
323:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย84121205
37%
826:1
รวมทั้งสิ้น267290557
100%
1831:1