ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1473784
33%
328:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2443882
32%
327:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3474289
35%
330:1
มัธยมศีกษาตอนต้น138117255
52%
928:1
มัธยมศึกษาปีที่ 4315182
35%
327:1
มัธยมศึกษาปีที่ 5404585
36%
328:1
มัธยมศึกษาปีที่ 6363268
29%
323:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย107128235
48%
926:1
รวมทั้งสิ้น245245490
100%
1827:1