วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี

2561 2562 2563 2564 2565

รายการปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น23,65323,887 23424,307 42024,572 26524,713 141
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า17,60217,592 23418,161 42019,236 26520,265 1029
รวม41,25541,479 22442,468 98943,808 134044,978 1170
ห้องเรียน1,2721,277 51,308 311,330 221,347 17