วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี

2563 2564 2565 2566 2567

รายการปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566ปี 2567
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น24,30724,572 26524,713 14124,320 -39324,117 -203
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า18,16119,236 26520,265 14120,900 -39321,194 294
รวม42,46843,808 134044,978 117045,220 24245,311 91
ห้องเรียน1,3081,330 221,347 171,369 221,385 16