ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA

44

โรงเรียน

ตาราง

44

จังหวัดตรังและกระบี่

ตรัง
28โรง
กระบี่
16โรง
ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

17

ตาราง
รร.เปิด ม.ต้น

44

ตาราง
รร.เปิด ม.ปลาย

44

ตาราง

1,367

ห้องเรียน
20
ตาราง

44,725

นักเรียน
-253
ตาราง
นร.ม.ต้น

24,038

-675
ตาราง
นร.ม.ปลาย

20,687

422
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

36.69

O-NET ม.3 1.42

สพฐ. 35.99

0.70

ประเทศ 35.68

1.01

ตาราง

33.06

O-NET ม.6 -0.12

สพฐ. 30.83

2.23

ประเทศ 30.04

3.02

ตาราง

8

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

14

BEST PRACTICES

ตาราง

2479

ครูและบุคลากร

สนง.
49
รร.
2430
ตาราง

73

เกษียณอายุ   2567

ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า44 /100%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 17 /39%
ขนาดกลาง 16 /36%
ขนาดใหญ่ 8 /18%
ขนาดใหญ่พิเศษ 3 /7%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 /0%
ขนาดที่ 2 3 /7%
ขนาดที่ 3 3 /7%
ขนาดที่ 4 11 /25%
ขนาดที่ 5 16 /36%
ขนาดที่ 6 8 /18%
ขนาดที่ 7 3 /7%
นร.จบการศึกษา ม.3
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม 5472 /76%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม 452 /6%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด 118 /2%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. 24 /0%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 568 /8%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 23 /0%
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ 435 /6%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร 15 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ 3 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป 4 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ 100 /1%
บวชในศาสนา 1 /0%
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 0 /0%
อื่นๆ 0 /0%
นร.จบการศึกษา ม.6/เทียบเท่า
มหาวิทยาลัยของรัฐ 4427 /75%
มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ 828 /14%
มหาวิทยาลัยของเอกชน 100 /2%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 60 /1%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 15 /0%
สถาบันพยาบาล 36 /1%
สถาบันทหาร 20 /0%
สถาบันตำรวจ 5 /0%
สถาบันอื่น ๆ 284 /5%
รับราชการ 4 /0%
ทำงานรัฐวิสาหกิจ 0 /0%
ภาคอุตสาหกรรม 0 /0%
ภาคการเกษตร 13 /0%
การประมง 1 /0%
ค้าขาย ธุรกิจ 4 /0%
งานบริการ 5 /0%
รับจ้างทั่วไป 84 /1%
บวชในศาสนา 0 /0%
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 2 /0%
อื่น ๆ 2 /0%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
  • นายพีรพล จริงจิตร
  • นายอุทัย ก่งเซ่ง
  • นางกิตติยา ชิดเชื้อ
  • นางกรวิกา ฉินนานนท์
  • นางวีณา อนันต์
  • นางดวงฤดี ลีลาวรกุล
  • นางกันยา ใจสมุทร
  • นางกชนัณท์ลภัส สิงติ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
44 โรงเรียน

18 อำเภอ
เมืองกระบี่

3 โรงเรียน

ตาราง
เขาพนม

3 โรงเรียน

ตาราง
คลองท่อม

3 โรงเรียน

ตาราง
อ่าวลึก

2 โรงเรียน

ตาราง
เกาะลันตา

2 โรงเรียน

ตาราง
ปลายพระยา

1 โรงเรียน

ตาราง
เหนือคลอง

1 โรงเรียน

ตาราง
ลำทับ

1 โรงเรียน

ตาราง
เมืองตรัง

6 โรงเรียน

ตาราง
ห้วยยอด

6 โรงเรียน

ตาราง
ย่านตาขาว

4 โรงเรียน

ตาราง
ปะเหลียน

3 โรงเรียน

ตาราง
กันตัง

2 โรงเรียน

ตาราง
นาโยง

2 โรงเรียน

ตาราง
วังวิเศษ

2 โรงเรียน

ตาราง
สิเกา

1 โรงเรียน

ตาราง
รัษฎา

1 โรงเรียน

ตาราง
หาดสำราญ

1 โรงเรียน

ตาราง

7 เครือข่าย
สหวิทยาเขตศรีตรัง

7 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตวชิรมิตร

8 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตปลันดา

6 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตวิทยาธรรม

7 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน

6 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก

6 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส

4 โรงเรียน

ตาราง
ถนนตรัง - สิเกา ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
Version.2022.1.KAOPUNHOT