จำนวนนักเรียนเดินทางเกิน 3 กิโลเมตร


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-1

การเดินทาง ม.ต้น ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น
นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.17,82514,97632,801
เดินเท้า112119231
ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ8,2735,93114,204
เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ9,4308,92218,352
จักรยานยืมเรียน10414
ข้อมูลผิดปกติ---
อายุนอกเกณฑ์---

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทม.ต้นม.ปลายรวมทั้งสิ้น
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14397240
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เดินเท้า8-8
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ57865
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ7889167
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน จักรยานยืมเรียน---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ข้อมูลผิดปกติ---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อายุนอกเกณฑ์---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.203200403
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เดินเท้า336
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ7364137
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ126133259
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน จักรยานยืมเรียน1-1
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ข้อมูลผิดปกติ---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อายุนอกเกณฑ์---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.8866251,511
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เดินเท้า5611
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ275126401
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ6054931,098
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน จักรยานยืมเรียน1-1
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ข้อมูลผิดปกติ---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อายุนอกเกณฑ์---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.307187494
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เดินเท้า639
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ223100323
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ7884162
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน จักรยานยืมเรียน---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ข้อมูลผิดปกติ---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อายุนอกเกณฑ์---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.7365721,308
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เดินเท้า325
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ311190501
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ422380802
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส จักรยานยืมเรียน---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ข้อมูลผิดปกติ---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อายุนอกเกณฑ์---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1,0706311,701
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เดินเท้า549
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ403138541
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ6614891,150
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก จักรยานยืมเรียน1-1
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ข้อมูลผิดปกติ---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อายุนอกเกณฑ์---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1,0031,0772,080
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เดินเท้า81119
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ397388785
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ5986781,276
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก จักรยานยืมเรียน---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ข้อมูลผิดปกติ---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อายุนอกเกณฑ์---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.7487311,479
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เดินเท้า91221
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ368313681
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ371406777
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก จักรยานยืมเรียน---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ข้อมูลผิดปกติ---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อายุนอกเกณฑ์---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.177225402
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เดินเท้า---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ492271
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ127203330
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส จักรยานยืมเรียน1-1
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ข้อมูลผิดปกติ---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อายุนอกเกณฑ์---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14554199
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เดินเท้า---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ8731118
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ582381
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก จักรยานยืมเรียน---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ข้อมูลผิดปกติ---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อายุนอกเกณฑ์---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.128218346
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เดินเท้า-33
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ65116181
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ6398161
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก จักรยานยืมเรียน-11
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ข้อมูลผิดปกติ---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อายุนอกเกณฑ์---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.8145126
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เดินเท้า2-2
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ562177
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ232447
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส จักรยานยืมเรียน---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ข้อมูลผิดปกติ---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อายุนอกเกณฑ์---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.563404967
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เดินเท้า6410
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12164185
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ436336772
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน จักรยานยืมเรียน---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ข้อมูลผิดปกติ---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อายุนอกเกณฑ์---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.418351769
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เดินเท้า134
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ224109333
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ193239432
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก จักรยานยืมเรียน---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ข้อมูลผิดปกติ---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อายุนอกเกณฑ์---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.329221550
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เดินเท้า123
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ210101311
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ118118236
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน จักรยานยืมเรียน---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ข้อมูลผิดปกติ---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อายุนอกเกณฑ์---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.8356461,481
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เดินเท้า459
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ290222512
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ540419959
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส จักรยานยืมเรียน1-1
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ข้อมูลผิดปกติ---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อายุนอกเกณฑ์---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1,1121,3412,453
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เดินเท้า347
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ403446849
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ7068901,596
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร จักรยานยืมเรียน-11
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.9781,1412,119
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง เดินเท้า213
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ5405661,106
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4355741,009
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง จักรยานยืมเรียน1-1
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ข้อมูลผิดปกติ---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.186109295
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เดินเท้า1-1
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13172203
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ543791
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร จักรยานยืมเรียน---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.5096031,112
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง เดินเท้า-11
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ330397727
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ178204382
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง จักรยานยืมเรียน112
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ข้อมูลผิดปกติ---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.4192133
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เดินเท้า213
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3587122
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ448
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร จักรยานยืมเรียน---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.9556851,640
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา เดินเท้า61016
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ464244708
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ485431916
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา จักรยานยืมเรียน---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ข้อมูลผิดปกติ---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา อายุนอกเกณฑ์---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.236157393
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา เดินเท้า-22
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ10385188
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13270202
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา จักรยานยืมเรียน1-1
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ข้อมูลผิดปกติ---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา อายุนอกเกณฑ์---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.544296
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร เดินเท้า325
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ322860
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ191231
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร จักรยานยืมเรียน---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11449163
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร เดินเท้า112
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ7924103
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ342458
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร จักรยานยืมเรียน---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.304150454
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เดินเท้า325
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12263185
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ17985264
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา จักรยานยืมเรียน---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ข้อมูลผิดปกติ---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา อายุนอกเกณฑ์---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.177115292
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เดินเท้า213
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14462206
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ315283
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา จักรยานยืมเรียน---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ข้อมูลผิดปกติ---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา อายุนอกเกณฑ์---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.319216535
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เดินเท้า314
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ263187450
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ532881
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา จักรยานยืมเรียน---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ข้อมูลผิดปกติ---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา อายุนอกเกณฑ์---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.438347785
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร เดินเท้า628
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ283153436
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ149192341
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร จักรยานยืมเรียน---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.5644100
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร เดินเท้า1-1
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ482876
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ71623
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร จักรยานยืมเรียน---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.237192429
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา เดินเท้า145
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ10181182
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ134107241
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา จักรยานยืมเรียน1-1
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา ข้อมูลผิดปกติ---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา อายุนอกเกณฑ์---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.354426780
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง เดินเท้า2810
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ187237424
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ165181346
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง จักรยานยืมเรียน---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ข้อมูลผิดปกติ---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.147124271
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง เดินเท้า123
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ7554129
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ7068138
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง จักรยานยืมเรียน1-1
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ข้อมูลผิดปกติ---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.482382864
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง เดินเท้า246
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ161155316
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ319223542
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง จักรยานยืมเรียน---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง ข้อมูลผิดปกติ---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1,1337791,912
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เดินเท้า314
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ511270781
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ6195081,127
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม จักรยานยืมเรียน---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ข้อมูลผิดปกติ---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.276173449
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เดินเท้า224
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ17043213
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ104127231
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม จักรยานยืมเรียน-11
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ข้อมูลผิดปกติ---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.108111219
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เดินเท้า-11
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ9668164
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ124254
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม จักรยานยืมเรียน---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ข้อมูลผิดปกติ---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12171192
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง เดินเท้า325
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ10043143
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ182644
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง จักรยานยืมเรียน---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง ข้อมูลผิดปกติ---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.344579
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เดินเท้า-11
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ281644
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ62834
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม จักรยานยืมเรียน---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ข้อมูลผิดปกติ---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.153147300
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เดินเท้า---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ8270152
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ7177148
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม จักรยานยืมเรียน---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ข้อมูลผิดปกติ---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.483342825
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง เดินเท้า1-1
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ5775132
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ425267692
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง จักรยานยืมเรียน---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง ข้อมูลผิดปกติ---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.421364785
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เดินเท้า224
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ223158381
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ196204400
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม จักรยานยืมเรียน---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ข้อมูลผิดปกติ---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.6254441,069
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เดินเท้า156
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ296206502
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ328233561
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม จักรยานยืมเรียน---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ข้อมูลผิดปกติ---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-11
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เดินเท้า-11
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร จักรยานยืมเรียน---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---


ถนนตรัง - สิเกา ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
Version.2022.1.KAOPUNHOT