จำนวนนักเรียนเดินทางเกิน 3 กิโลเมตร


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

การเดินทาง ม.ต้น ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น
นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.17,36615,43732,803
เดินเท้า11798215
ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ8,4836,35714,840
เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ8,7578,97817,735
จักรยานยืมเรียน9413
ข้อมูลผิดปกติ---
อายุนอกเกณฑ์---

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทม.ต้นม.ปลายรวมทั้งสิ้น
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.102100202
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เดินเท้า617
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ601676
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3683119
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน จักรยานยืมเรียน---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ข้อมูลผิดปกติ---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อายุนอกเกณฑ์---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.175211386
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เดินเท้า336
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ5760117
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ114148262
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน จักรยานยืมเรียน1-1
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ข้อมูลผิดปกติ---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อายุนอกเกณฑ์---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.7946481,442
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เดินเท้า5611
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ242135377
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ5465071,053
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน จักรยานยืมเรียน1-1
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ข้อมูลผิดปกติ---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อายุนอกเกณฑ์---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.301241542
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เดินเท้า8311
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ238129367
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ55109164
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน จักรยานยืมเรียน---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ข้อมูลผิดปกติ---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อายุนอกเกณฑ์---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.6455901,235
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เดินเท้า224
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ300183483
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ343405748
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส จักรยานยืมเรียน---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ข้อมูลผิดปกติ---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อายุนอกเกณฑ์---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1,0306001,630
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เดินเท้า5510
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ401126527
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ6244691,093
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก จักรยานยืมเรียน---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ข้อมูลผิดปกติ---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อายุนอกเกณฑ์---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.9861,0292,015
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เดินเท้า2911
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ412378790
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ5726421,214
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก จักรยานยืมเรียน---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ข้อมูลผิดปกติ---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อายุนอกเกณฑ์---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.7317301,461
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เดินเท้า11718
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ390293683
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ330430760
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก จักรยานยืมเรียน---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ข้อมูลผิดปกติ---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อายุนอกเกณฑ์---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.136203339
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เดินเท้า---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ633093
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ73172245
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส จักรยานยืมเรียน-11
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ข้อมูลผิดปกติ---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อายุนอกเกณฑ์---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13065195
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เดินเท้า1-1
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ8536121
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ442973
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก จักรยานยืมเรียน---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ข้อมูลผิดปกติ---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อายุนอกเกณฑ์---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.122187309
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เดินเท้า-22
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ6388151
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ5996155
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก จักรยานยืมเรียน-11
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ข้อมูลผิดปกติ---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อายุนอกเกณฑ์---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.6649115
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เดินเท้า112
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ511768
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ143145
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส จักรยานยืมเรียน---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ข้อมูลผิดปกติ---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อายุนอกเกณฑ์---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.5994231,022
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เดินเท้า7310
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11178189
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ481342823
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน จักรยานยืมเรียน---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ข้อมูลผิดปกติ---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อายุนอกเกณฑ์---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.475319794
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เดินเท้า134
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ225140365
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ249176425
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก จักรยานยืมเรียน---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ข้อมูลผิดปกติ---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อายุนอกเกณฑ์---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.353225578
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เดินเท้า123
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ236121357
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ116102218
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน จักรยานยืมเรียน---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ข้อมูลผิดปกติ---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อายุนอกเกณฑ์---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.7616631,424
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เดินเท้า8412
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ290241531
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ462418880
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส จักรยานยืมเรียน1-1
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ข้อมูลผิดปกติ---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อายุนอกเกณฑ์---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1,1151,3392,454
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เดินเท้า347
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ363455818
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ7498791,628
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร จักรยานยืมเรียน-11
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1,0511,1482,199
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง เดินเท้า156
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ6145901,204
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ435553988
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง จักรยานยืมเรียน1-1
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ข้อมูลผิดปกติ---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.188115303
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เดินเท้า---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14574219
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ434184
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร จักรยานยืมเรียน---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.4626261,088
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง เดินเท้า-22
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ340411751
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ121213334
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง จักรยานยืมเรียน1-1
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ข้อมูลผิดปกติ---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.56121177
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เดินเท้า1-1
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ51114165
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4711
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร จักรยานยืมเรียน---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.9287461,674
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา เดินเท้า5712
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ454288742
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ468451919
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา จักรยานยืมเรียน1-1
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ข้อมูลผิดปกติ---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา อายุนอกเกณฑ์---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.224201425
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา เดินเท้า-11
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ9097187
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ133103236
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา จักรยานยืมเรียน1-1
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ข้อมูลผิดปกติ---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา อายุนอกเกณฑ์---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.613596
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร เดินเท้า516
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ392766
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ17724
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร จักรยานยืมเรียน---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11364177
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร เดินเท้า-11
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ8030110
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ333366
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร จักรยานยืมเรียน---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.288195483
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เดินเท้า1-1
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ10679185
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ181116297
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา จักรยานยืมเรียน---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ข้อมูลผิดปกติ---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา อายุนอกเกณฑ์---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.192142334
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เดินเท้า314
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ16570235
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ247195
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา จักรยานยืมเรียน---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ข้อมูลผิดปกติ---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา อายุนอกเกณฑ์---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.317242559
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เดินเท้า5-5
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ281196477
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ314677
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา จักรยานยืมเรียน---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ข้อมูลผิดปกติ---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา อายุนอกเกณฑ์---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.432339771
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร เดินเท้า325
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ301168469
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ128169297
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร จักรยานยืมเรียน---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.623597
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร เดินเท้า1-1
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ562278
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ51318
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร จักรยานยืมเรียน---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.192219411
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา เดินเท้า213
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ77106183
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ112112224
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา จักรยานยืมเรียน1-1
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา ข้อมูลผิดปกติ---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา อายุนอกเกณฑ์---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.344456800
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง เดินเท้า459
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ189284473
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ151167318
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง จักรยานยืมเรียน---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ข้อมูลผิดปกติ---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.134103237
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง เดินเท้า9211
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ8041121
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4460104
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง จักรยานยืมเรียน1-1
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ข้อมูลผิดปกติ---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.525439964
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง เดินเท้า123
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ164171335
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ360266626
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง จักรยานยืมเรียน---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง ข้อมูลผิดปกติ---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1,1407681,908
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เดินเท้า112
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ497300797
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ6424671,109
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม จักรยานยืมเรียน---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ข้อมูลผิดปกติ---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.216169385
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เดินเท้า314
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13457191
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ79111190
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม จักรยานยืมเรียน---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ข้อมูลผิดปกติ---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.103101204
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เดินเท้า---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ9258150
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ114354
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม จักรยานยืมเรียน---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ข้อมูลผิดปกติ---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.9790187
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง เดินเท้า437
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ8151132
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ123648
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง จักรยานยืมเรียน---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง ข้อมูลผิดปกติ---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.254873
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เดินเท้า-11
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ211839
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ42933
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม จักรยานยืมเรียน---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ข้อมูลผิดปกติ---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.143153296
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เดินเท้า1-1
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ7886164
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ6467131
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม จักรยานยืมเรียน---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ข้อมูลผิดปกติ---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.431369800
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง เดินเท้า1-1
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ15974233
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ271295566
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง จักรยานยืมเรียน---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง ข้อมูลผิดปกติ---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.442378820
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เดินเท้า123
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ250164414
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ191211402
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม จักรยานยืมเรียน-11
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ข้อมูลผิดปกติ---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.6795121,191
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เดินเท้า145
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ352255607
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ326253579
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม จักรยานยืมเรียน---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ข้อมูลผิดปกติ---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-11
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เดินเท้า-11
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร จักรยานยืมเรียน---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---


ถนนตรัง - สิเกา ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
Version.2022.1.KAOPUNHOT