จำนวนนักเรียน จำแนกตามความด้อยโอกาส


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-1

ประเภท ม.ต้น ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น
นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด10,3274,57414,901
เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
เด็กถูกทอดทิ้ง369
เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน1-1
เด็กเร่ร่อน---
ผลกระทบจากเอดส์1-1
ชนกลุ่มน้อย2-2
เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
เด็กยากจน10,1694,48614,655
เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-11
อื่นๆ---
กำพร้า504191
ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว262450
มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท751691
อายุนอกเกณฑ์---

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทม.ต้นม.ปลายรวมทั้งสิ้น
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด182132314
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เด็กถูกทอดทิ้ง---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เด็กเร่ร่อน---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ผลกระทบจากเอดส์---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ชนกลุ่มน้อย---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เด็กยากจน176132308
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อื่นๆ---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน กำพร้า---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท6-6
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อายุนอกเกณฑ์---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด15065215
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เด็กถูกทอดทิ้ง---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เด็กเร่ร่อน---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ผลกระทบจากเอดส์---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ชนกลุ่มน้อย1-1
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เด็กยากจน14664210
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อื่นๆ---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน กำพร้า1-1
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-11
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท2-2
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อายุนอกเกณฑ์---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด456176632
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เด็กถูกทอดทิ้ง---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เด็กเร่ร่อน---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ผลกระทบจากเอดส์---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ชนกลุ่มน้อย---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เด็กยากจน454176630
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อื่นๆ---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน กำพร้า1-1
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว1-1
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อายุนอกเกณฑ์---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด182-182
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เด็กถูกทอดทิ้ง---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เด็กเร่ร่อน---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ผลกระทบจากเอดส์---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ชนกลุ่มน้อย---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เด็กยากจน181-181
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อื่นๆ---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน กำพร้า1-1
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อายุนอกเกณฑ์---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด290142432
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เด็กถูกทอดทิ้ง---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เด็กเร่ร่อน---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ผลกระทบจากเอดส์1-1
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ชนกลุ่มน้อย---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เด็กยากจน286141427
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อื่นๆ---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส กำพร้า1-1
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว112
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท1-1
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อายุนอกเกณฑ์---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4183421
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เด็กถูกทอดทิ้ง---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เด็กเร่ร่อน---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ผลกระทบจากเอดส์---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ชนกลุ่มน้อย---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เด็กยากจน4183421
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อื่นๆ---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก กำพร้า---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อายุนอกเกณฑ์---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด84131215
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เด็กถูกทอดทิ้ง---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เด็กเร่ร่อน---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ผลกระทบจากเอดส์---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ชนกลุ่มน้อย---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เด็กยากจน80124204
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อื่นๆ---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก กำพร้า358
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว123
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อายุนอกเกณฑ์---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด365108473
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เด็กถูกทอดทิ้ง---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เด็กเร่ร่อน---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ผลกระทบจากเอดส์---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ชนกลุ่มน้อย1-1
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เด็กยากจน354100454
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อื่นๆ---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก กำพร้า156
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว426
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท516
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อายุนอกเกณฑ์---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด75-75
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เด็กถูกทอดทิ้ง---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เด็กเร่ร่อน---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ผลกระทบจากเอดส์---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ชนกลุ่มน้อย---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เด็กยากจน74-74
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อื่นๆ---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส กำพร้า---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว1-1
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อายุนอกเกณฑ์---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด13955194
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เด็กถูกทอดทิ้ง---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เด็กเร่ร่อน---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ผลกระทบจากเอดส์---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ชนกลุ่มน้อย---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เด็กยากจน13655191
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อื่นๆ---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก กำพร้า---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท3-3
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อายุนอกเกณฑ์---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด15292244
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เด็กถูกทอดทิ้ง---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เด็กเร่ร่อน---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ผลกระทบจากเอดส์---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ชนกลุ่มน้อย---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เด็กยากจน15285237
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อื่นๆ---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก กำพร้า-33
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-11
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-33
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อายุนอกเกณฑ์---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด12956185
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เด็กถูกทอดทิ้ง---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เด็กเร่ร่อน---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ผลกระทบจากเอดส์---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ชนกลุ่มน้อย---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เด็กยากจน12956185
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อื่นๆ---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส กำพร้า---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อายุนอกเกณฑ์---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด73-73
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เด็กถูกทอดทิ้ง---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เด็กเร่ร่อน---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ผลกระทบจากเอดส์---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ชนกลุ่มน้อย---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เด็กยากจน70-70
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อื่นๆ---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน กำพร้า2-2
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว1-1
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อายุนอกเกณฑ์---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด241138379
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เด็กถูกทอดทิ้ง---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เด็กเร่ร่อน---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ผลกระทบจากเอดส์---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ชนกลุ่มน้อย---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เด็กยากจน240138378
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อื่นๆ---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก กำพร้า1-1
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อายุนอกเกณฑ์---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด445228673
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เด็กถูกทอดทิ้ง---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เด็กเร่ร่อน---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ผลกระทบจากเอดส์---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ชนกลุ่มน้อย---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เด็กยากจน443227670
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อื่นๆ---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน กำพร้า1-1
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-11
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท1-1
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อายุนอกเกณฑ์---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด703289992
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เด็กถูกทอดทิ้ง-11
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เด็กเร่ร่อน---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ผลกระทบจากเอดส์---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ชนกลุ่มน้อย---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เด็กยากจน699285984
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อื่นๆ---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส กำพร้า-33
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว2-2
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท2-2
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อายุนอกเกณฑ์---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด362124486
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กถูกทอดทิ้ง1-1
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กเร่ร่อน---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ผลกระทบจากเอดส์---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ชนกลุ่มน้อย---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กยากจน348120468
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อื่นๆ---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร กำพร้า527
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-22
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท8-8
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด5652108
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กถูกทอดทิ้ง---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กเร่ร่อน---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ผลกระทบจากเอดส์---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ชนกลุ่มน้อย---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กยากจน464187
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง อื่นๆ---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง กำพร้า527
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว4711
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท123
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด22062282
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กถูกทอดทิ้ง---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กเร่ร่อน---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ผลกระทบจากเอดส์---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ชนกลุ่มน้อย---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กยากจน21962281
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อื่นๆ---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร กำพร้า---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท1-1
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด14674220
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กถูกทอดทิ้ง---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน1-1
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กเร่ร่อน---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ผลกระทบจากเอดส์---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ชนกลุ่มน้อย---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กยากจน13664200
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง อื่นๆ---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง กำพร้า448
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว448
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท123
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด401555
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กถูกทอดทิ้ง---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กเร่ร่อน---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ผลกระทบจากเอดส์---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ชนกลุ่มน้อย---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กยากจน391554
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อื่นๆ---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร กำพร้า1-1
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด7375121,249
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา เด็กถูกทอดทิ้ง---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา เด็กเร่ร่อน---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ผลกระทบจากเอดส์---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ชนกลุ่มน้อย---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา เด็กยากจน7375121,249
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา อื่นๆ---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา กำพร้า---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา อายุนอกเกณฑ์---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด269155424
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา เด็กถูกทอดทิ้ง---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา เด็กเร่ร่อน---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ผลกระทบจากเอดส์---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ชนกลุ่มน้อย---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา เด็กยากจน269155424
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา อื่นๆ---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา กำพร้า---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา อายุนอกเกณฑ์---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด8964153
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กถูกทอดทิ้ง---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กเร่ร่อน---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ผลกระทบจากเอดส์---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ชนกลุ่มน้อย---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กยากจน8964153
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร อื่นๆ---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร กำพร้า---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด13279211
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กถูกทอดทิ้ง---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กเร่ร่อน---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ผลกระทบจากเอดส์---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ชนกลุ่มน้อย---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กยากจน12568193
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร อื่นๆ---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร กำพร้า4610
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท358
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด266164430
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เด็กถูกทอดทิ้ง---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เด็กเร่ร่อน---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ผลกระทบจากเอดส์---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ชนกลุ่มน้อย---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เด็กยากจน265161426
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-11
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา อื่นๆ---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา กำพร้า-11
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-11
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท1-1
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา อายุนอกเกณฑ์---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด223108331
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เด็กถูกทอดทิ้ง---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เด็กเร่ร่อน---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ผลกระทบจากเอดส์---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ชนกลุ่มน้อย---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เด็กยากจน222108330
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา อื่นๆ---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา กำพร้า1-1
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา อายุนอกเกณฑ์---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด335240575
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เด็กถูกทอดทิ้ง---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เด็กเร่ร่อน---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ผลกระทบจากเอดส์---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ชนกลุ่มน้อย---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เด็กยากจน325240565
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา อื่นๆ---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา กำพร้า---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว1-1
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท9-9
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา อายุนอกเกณฑ์---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด400170570
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กถูกทอดทิ้ง---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กเร่ร่อน---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ผลกระทบจากเอดส์---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ชนกลุ่มน้อย---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กยากจน398170568
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร อื่นๆ---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร กำพร้า---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท2-2
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด13377210
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กถูกทอดทิ้ง-11
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กเร่ร่อน---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ผลกระทบจากเอดส์---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ชนกลุ่มน้อย---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กยากจน13376209
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร อื่นๆ---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร กำพร้า---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด246107353
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา เด็กถูกทอดทิ้ง---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา เด็กเร่ร่อน---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา ผลกระทบจากเอดส์---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา ชนกลุ่มน้อย---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา เด็กยากจน245106351
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา อื่นๆ---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา กำพร้า-11
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท1-1
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา อายุนอกเกณฑ์---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด353288641
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กถูกทอดทิ้ง-11
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กเร่ร่อน---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ผลกระทบจากเอดส์---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ชนกลุ่มน้อย---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กยากจน336285621
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง อื่นๆ---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง กำพร้า3-3
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว213
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท12113
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด191125316
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กถูกทอดทิ้ง---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กเร่ร่อน---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ผลกระทบจากเอดส์---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ชนกลุ่มน้อย---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กยากจน189124313
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง อื่นๆ---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง กำพร้า1-1
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท112
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3946400
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กถูกทอดทิ้ง123
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กเร่ร่อน---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง ผลกระทบจากเอดส์---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง ชนกลุ่มน้อย---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กยากจน3854389
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง อื่นๆ---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง กำพร้า1-1
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท7-7
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด21546261
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กถูกทอดทิ้ง-11
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กเร่ร่อน---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ผลกระทบจากเอดส์---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ชนกลุ่มน้อย---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กยากจน20445249
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อื่นๆ---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม กำพร้า7-7
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว3-3
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท1-1
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด34173414
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กถูกทอดทิ้ง---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กเร่ร่อน---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ผลกระทบจากเอดส์---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ชนกลุ่มน้อย---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กยากจน34073413
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อื่นๆ---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม กำพร้า1-1
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด352459
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กถูกทอดทิ้ง---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กเร่ร่อน---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ผลกระทบจากเอดส์---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ชนกลุ่มน้อย---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กยากจน352459
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อื่นๆ---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม กำพร้า---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด15154205
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กถูกทอดทิ้ง---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กเร่ร่อน---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง ผลกระทบจากเอดส์---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง ชนกลุ่มน้อย---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กยากจน15054204
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง อื่นๆ---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง กำพร้า1-1
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด572784
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กถูกทอดทิ้ง---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กเร่ร่อน---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ผลกระทบจากเอดส์---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ชนกลุ่มน้อย---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กยากจน552580
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อื่นๆ---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม กำพร้า224
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด11850168
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กถูกทอดทิ้ง1-1
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กเร่ร่อน---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ผลกระทบจากเอดส์---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ชนกลุ่มน้อย---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กยากจน11450164
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อื่นๆ---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม กำพร้า---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท3-3
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด10553158
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กถูกทอดทิ้ง---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กเร่ร่อน---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง ผลกระทบจากเอดส์---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง ชนกลุ่มน้อย---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กยากจน10449153
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง อื่นๆ---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง กำพร้า145
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด276116392
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กถูกทอดทิ้ง---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กเร่ร่อน---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ผลกระทบจากเอดส์---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ชนกลุ่มน้อย---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กยากจน271116387
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อื่นๆ---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม กำพร้า---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว1-1
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท4-4
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด35394447
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กถูกทอดทิ้ง---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กเร่ร่อน---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ผลกระทบจากเอดส์---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ชนกลุ่มน้อย---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กยากจน35289441
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อื่นๆ---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม กำพร้า134
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-11
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-11
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กถูกทอดทิ้ง---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กเร่ร่อน---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ผลกระทบจากเอดส์---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ชนกลุ่มน้อย---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กยากจน---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อื่นๆ---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร กำพร้า---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---


ถนนตรัง - สิเกา ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
Version.2022.1.KAOPUNHOT