จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-1

ประเภท ม.ต้น ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด24,71320,26544,978
เตี้ย1,7555682,323
ค่อนข้างเตี้ย1,3659772,342
สูงตามเกณฑ์19,87216,36436,236
ค่อนข้างสูง1,0711,2592,330
สูง6479841,631
ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
อายุนอกเกณฑ์3113116

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทม.ต้นม.ปลายรวมทั้งสิ้น
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนทั้งหมด255235490
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์-11
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม สูง---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ค่อนข้างสูง3710
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม สูงตามเกณฑ์8858146
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ค่อนข้างเตี้ย538
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เตี้ย11-11
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนทั้งหมด10769176
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์-33
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง สูง6612
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง ค่อนข้างสูง7815
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง สูงตามเกณฑ์16084244
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง ค่อนข้างเตี้ย639
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง เตี้ย13316
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนทั้งหมด192107299
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์-33
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม สูง7512
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ค่อนข้างสูง102131
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม สูงตามเกณฑ์159175334
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ค่อนข้างเตี้ย13821
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เตี้ย15520
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนทั้งหมด204217421
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์-22
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม สูง151732
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ค่อนข้างสูง242044
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม สูงตามเกณฑ์261149410
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ค่อนข้างเตี้ย25732
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เตี้ย271037
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนทั้งหมด352205557
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์-44
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม สูง3466100
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ค่อนข้างสูง5976135
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม สูงตามเกณฑ์1,1247351,859
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ค่อนข้างเตี้ย672188
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เตี้ย12218140
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนทั้งหมด1,4069202,326
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์-33
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง สูง162440
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง ค่อนข้างสูง333366
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง สูงตามเกณฑ์438343781
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง ค่อนข้างเตี้ย281745
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง เตี้ย29433
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนทั้งหมด544424968
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์-55
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง สูง325
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ค่อนข้างสูง437
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง สูงตามเกณฑ์133137270
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ค่อนข้างเตี้ย12921
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง เตี้ย57764
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนทั้งหมด209163372
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์-33
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง สูง175976
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ค่อนข้างสูง292857
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง สูงตามเกณฑ์4626491,111
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ค่อนข้างเตี้ย5759116
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง เตี้ย7446120
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนทั้งหมด6398441,483
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา อายุนอกเกณฑ์-33
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา สูง111223
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา ค่อนข้างสูง151227
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา สูงตามเกณฑ์214180394
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา ค่อนข้างเตี้ย291140
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา เตี้ย29534
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนทั้งหมด298223521
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์-11
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร สูง336
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ค่อนข้างสูง224
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร สูงตามเกณฑ์11593208
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ค่อนข้างเตี้ย10717
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร เตี้ย9514
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด139111250
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์-22
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร สูง202040
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ค่อนข้างสูง352964
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ค่อนข้างเตี้ย412364
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร สูงตามเกณฑ์567366933
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร เตี้ย42446
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด7054441,149
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา อายุนอกเกณฑ์-33
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา สูง61319
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ค่อนข้างสูง14923
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา สูงตามเกณฑ์333258591
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ค่อนข้างเตี้ย201030
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เตี้ย57360
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนทั้งหมด430296726
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา อายุนอกเกณฑ์-11
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา สูง415
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ค่อนข้างสูง347
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา สูงตามเกณฑ์198133331
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ค่อนข้างเตี้ย221234
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เตี้ย9514
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนทั้งหมด236156392
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา อายุนอกเกณฑ์---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา สูง7-7
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ค่อนข้างสูง10414
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา สูงตามเกณฑ์319281600
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เตี้ย16319
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ค่อนข้างเตี้ย201030
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนทั้งหมด372298670
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร สูง224
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ค่อนข้างสูง347
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร สูงตามเกณฑ์13688224
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ค่อนข้างเตี้ย11617
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร เตี้ย639
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด158103261
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร สูง-66
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ค่อนข้างสูง91221
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร สูงตามเกณฑ์7247119
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ค่อนข้างเตี้ย9110
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร เตี้ย516
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด9567162
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา อายุนอกเกณฑ์-33
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา สูง246
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ค่อนข้างสูง111425
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา สูงตามเกณฑ์200149349
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ค่อนข้างเตี้ย21930
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา เตี้ย40848
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนทั้งหมด274187461
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา อายุนอกเกณฑ์112
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา สูง5941100
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ค่อนข้างสูง464692
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา สูงตามเกณฑ์1,1387921,930
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ค่อนข้างเตี้ย504191
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา เตี้ย491867
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์-55
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนทั้งหมด1,3439392,282
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร สูง246
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ค่อนข้างสูง4812
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร สูงตามเกณฑ์6098158
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ค่อนข้างเตี้ย7512
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เตี้ย15318
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด88123211
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์-66
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง สูง184866
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ค่อนข้างสูง375592
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง สูงตามเกณฑ์4655531,018
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ค่อนข้างเตี้ย283462
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง เตี้ย381452
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนทั้งหมด5867101,296
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร สูง82230
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ค่อนข้างสูง243761
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร สูงตามเกณฑ์246347593
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ค่อนข้างเตี้ย61824
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เตี้ย448
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด288428716
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร สูง10515
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ค่อนข้างสูง131629
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร สูงตามเกณฑ์194110304
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ค่อนข้างเตี้ย11516
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เตี้ย9413
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด237140377
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์-55
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง สูง3783120
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ค่อนข้างสูง73125198
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง สูงตามเกณฑ์1,0621,2932,355
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ค่อนข้างเตี้ย7041111
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง เตี้ย682189
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนทั้งหมด1,3101,5682,878
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์-44
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร สูง3176107
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ค่อนข้างสูง5599154
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร สูงตามเกณฑ์1,0571,2372,294
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ค่อนข้างเตี้ย7329102
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เตี้ย8419103
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด1,3001,4642,764
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อายุนอกเกณฑ์-66
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส สูง253863
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ค่อนข้างสูง414283
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส สูงตามเกณฑ์8816271,508
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ค่อนข้างเตี้ย7144115
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เตี้ย6053113
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส นักเรียนทั้งหมด1,0788101,888
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อายุนอกเกณฑ์-44
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน สูง358
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ค่อนข้างสูง12416
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน สูงตามเกณฑ์490238728
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ค่อนข้างเตี้ย1787104
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เตี้ย14115
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนทั้งหมด536339875
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อายุนอกเกณฑ์-44
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก สูง172239
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ค่อนข้างสูง213960
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก สูงตามเกณฑ์509367876
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ค่อนข้างเตี้ย402969
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เตี้ย40949
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนทั้งหมด6274701,097
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อายุนอกเกณฑ์---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน สูง182644
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ค่อนข้างสูง353772
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน สูงตามเกณฑ์6474791,126
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ค่อนข้างเตี้ย383472
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เตี้ย431457
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนทั้งหมด7815901,371
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อายุนอกเกณฑ์---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส สูง-55
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ค่อนข้างสูง189
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส สูงตามเกณฑ์11548163
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ค่อนข้างเตี้ย11112
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เตี้ย12-12
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส นักเรียนทั้งหมด13962201
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อายุนอกเกณฑ์-33
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก สูง11011
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ค่อนข้างสูง51015
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก สูงตามเกณฑ์164251415
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ค่อนข้างเตี้ย102434
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เตี้ย20727
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนทั้งหมด200305505
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อายุนอกเกณฑ์213
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก สูง4711
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ค่อนข้างสูง11213
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก สูงตามเกณฑ์19195286
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ค่อนข้างเตี้ย12719
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เตี้ย16420
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนทั้งหมด236116352
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อายุนอกเกณฑ์-22
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส สูง268
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ค่อนข้างสูง21012
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส สูงตามเกณฑ์155190345
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ค่อนข้างเตี้ย171633
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เตี้ย233154
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส นักเรียนทั้งหมด199255454
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อายุนอกเกณฑ์-1414
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก สูง144155
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ค่อนข้างสูง424587
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก สูงตามเกณฑ์8117621,573
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ค่อนข้างเตี้ย9752149
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เตี้ย18329212
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนทั้งหมด1,1479432,090
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อายุนอกเกณฑ์-22
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก สูง7594169
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ค่อนข้างสูง9993192
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก สูงตามเกณฑ์1,2271,2322,459
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ค่อนข้างเตี้ย294574
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เตี้ย273057
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนทั้งหมด1,4571,4962,953
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อายุนอกเกณฑ์---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก สูง122335
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ค่อนข้างสูง273057
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก สูงตามเกณฑ์1,1735061,679
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ค่อนข้างเตี้ย8679165
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เตี้ย53114167
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนทั้งหมด1,3517522,103
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อายุนอกเกณฑ์-11
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส สูง323264
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ค่อนข้างสูง5255107
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส สูงตามเกณฑ์8305971,427
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ค่อนข้างเตี้ย503181
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เตี้ย91798
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส นักเรียนทั้งหมด1,0557231,778
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อายุนอกเกณฑ์-22
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน สูง91322
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ค่อนข้างสูง111223
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน สูงตามเกณฑ์306216522
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ค่อนข้างเตี้ย241539
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เตี้ย38543
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนทั้งหมด388263651
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อายุนอกเกณฑ์-22
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน สูง213859
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ค่อนข้างสูง5166117
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน สูงตามเกณฑ์9415941,535
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ค่อนข้างเตี้ย452065
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เตี้ย67471
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนทั้งหมด1,1257241,849
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อายุนอกเกณฑ์-11
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน สูง31114
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ค่อนข้างสูง111728
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน สูงตามเกณฑ์237221458
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ค่อนข้างเตี้ย251035
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เตี้ย35237
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อายุนอกเกณฑ์-22
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนทั้งหมด311262573
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน สูง4610
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ค่อนข้างสูง131124
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน สูงตามเกณฑ์146118264
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ค่อนข้างเตี้ย141226
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เตี้ย16824
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนทั้งหมด193157350
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เตี้ย22628
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ค่อนข้างเตี้ย101121
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม สูงตามเกณฑ์196184380
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ค่อนข้างสูง231235
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม สูง41923
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์-33
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนทั้งหมด6384781,116
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง เตี้ย481361
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง ค่อนข้างเตี้ย391049
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง สูงตามเกณฑ์486392878
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง ค่อนข้างสูง323769
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง สูง332356
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์-33
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนทั้งหมด569422991
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เตี้ย70878
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ค่อนข้างเตี้ย433073
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม สูงตามเกณฑ์426353779
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ค่อนข้างสูง151631
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม สูง151328
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์-22
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนทั้งหมด9166571,573
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เตี้ย491059
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ค่อนข้างเตี้ย463177
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม สูงตามเกณฑ์7405391,279
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ค่อนข้างสูง444185
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม สูง373370
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ส่วนสูงนอกเกณฑ์---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์-33


ถนนตรัง - สิเกา ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
Version.2022.1.KAOPUNHOT