ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
 

ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2561 54.95 54.95 29.44 29.44 36.01 36.01 0.00 27.64 27.64 37.02 37.02
2562 55.29 0.34 25.42 -4.02 29.35 -6.66 0.00 32.12 4.48 35.20 -1.82
2563 55.15 -0.14 23.88 -1.54 29.25 -0.10 0.00 31.51 -0.61 54.67 19.47
2564 51.37 -0.14 23.07 -1.54 30.71 -0.10 0.00 28.62 -0.61 33.44 19.47
2565 54.13 -0.14 23.47 -1.54 33.34 -0.10 0.00 29.48 -0.61 35.11 19.47
ถนนตรัง - สิเกา ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
Version.2022.1.KAOPUNHOT