จำนวนนักเรียน จำแนกตามความพิการ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-1

ประเภท ม.ต้น ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น
นักเรียนพิการทั้งหมด15070220
ความพิการทางการมองเห็น527
ความพิการทางการได้ยิน-22
ความพิการทางสติปัญญา819
ความพิการร่างกายและสุขภาพ111728
ความพิการทางการเรียนรู้11843161
ความพิการทางการพูดและภาษา1-1
ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์4-4
ความพิการทางการออทิสติก224
ความพิการทางการซ้ำซ้อน134
อื่นๆ---
ข้อมูลผิดปกติ---
อายุนอกเกณฑ์---

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทม.ต้นม.ปลายรวมทั้งสิ้น
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนพิการทั้งหมด---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ความพิการทางการมองเห็น---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ความพิการทางการได้ยิน---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ความพิการทางสติปัญญา---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ความพิการทางการเรียนรู้---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ความพิการทางการพูดและภาษา---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ความพิการทางการออทิสติก---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อื่นๆ---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ข้อมูลผิดปกติ---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อายุนอกเกณฑ์---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนพิการทั้งหมด347
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ความพิการทางการมองเห็น-11
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ความพิการทางการได้ยิน---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ความพิการทางสติปัญญา---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ความพิการทางการเรียนรู้336
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ความพิการทางการพูดและภาษา---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ความพิการทางการออทิสติก---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อื่นๆ---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ข้อมูลผิดปกติ---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อายุนอกเกณฑ์---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนพิการทั้งหมด5-5
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ความพิการทางการมองเห็น---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ความพิการทางการได้ยิน---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ความพิการทางสติปัญญา---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ความพิการร่างกายและสุขภาพ2-2
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ความพิการทางการเรียนรู้3-3
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ความพิการทางการพูดและภาษา---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ความพิการทางการออทิสติก---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อื่นๆ---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ข้อมูลผิดปกติ---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อายุนอกเกณฑ์---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนพิการทั้งหมด-22
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ความพิการทางการมองเห็น---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ความพิการทางการได้ยิน---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ความพิการทางสติปัญญา---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ความพิการทางการเรียนรู้-22
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ความพิการทางการพูดและภาษา---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ความพิการทางการออทิสติก---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อื่นๆ---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ข้อมูลผิดปกติ---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อายุนอกเกณฑ์---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส นักเรียนพิการทั้งหมด314
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ความพิการทางการมองเห็น---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ความพิการทางการได้ยิน---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ความพิการทางสติปัญญา---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ความพิการร่างกายและสุขภาพ112
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ความพิการทางการเรียนรู้2-2
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ความพิการทางการพูดและภาษา---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ความพิการทางการออทิสติก---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อื่นๆ---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ข้อมูลผิดปกติ---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อายุนอกเกณฑ์---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนพิการทั้งหมด---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ความพิการทางการมองเห็น---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ความพิการทางการได้ยิน---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ความพิการทางสติปัญญา---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ความพิการทางการเรียนรู้---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ความพิการทางการพูดและภาษา---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ความพิการทางการออทิสติก---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อื่นๆ---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ข้อมูลผิดปกติ---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อายุนอกเกณฑ์---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนพิการทั้งหมด---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ความพิการทางการมองเห็น---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ความพิการทางการได้ยิน---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ความพิการทางสติปัญญา---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ความพิการทางการเรียนรู้---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ความพิการทางการพูดและภาษา---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ความพิการทางการออทิสติก---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อื่นๆ---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ข้อมูลผิดปกติ---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อายุนอกเกณฑ์---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนพิการทั้งหมด729
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ความพิการทางการมองเห็น---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ความพิการทางการได้ยิน---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ความพิการทางสติปัญญา---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ความพิการร่างกายและสุขภาพ-11
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ความพิการทางการเรียนรู้516
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ความพิการทางการพูดและภาษา---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ความพิการทางการออทิสติก1-1
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ความพิการทางการซ้ำซ้อน1-1
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อื่นๆ---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ข้อมูลผิดปกติ---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อายุนอกเกณฑ์---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส นักเรียนพิการทั้งหมด-11
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ความพิการทางการมองเห็น---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ความพิการทางการได้ยิน---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ความพิการทางสติปัญญา---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ความพิการทางการเรียนรู้-11
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ความพิการทางการพูดและภาษา---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ความพิการทางการออทิสติก---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อื่นๆ---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ข้อมูลผิดปกติ---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อายุนอกเกณฑ์---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนพิการทั้งหมด13215
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ความพิการทางการมองเห็น---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ความพิการทางการได้ยิน---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ความพิการทางสติปัญญา1-1
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ความพิการทางการเรียนรู้12214
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ความพิการทางการพูดและภาษา---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ความพิการทางการออทิสติก---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อื่นๆ---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ข้อมูลผิดปกติ---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อายุนอกเกณฑ์---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนพิการทั้งหมด6511
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ความพิการทางการมองเห็น---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ความพิการทางการได้ยิน---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ความพิการทางสติปัญญา---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ความพิการทางการเรียนรู้6511
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ความพิการทางการพูดและภาษา---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ความพิการทางการออทิสติก---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อื่นๆ---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ข้อมูลผิดปกติ---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อายุนอกเกณฑ์---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส นักเรียนพิการทั้งหมด---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ความพิการทางการมองเห็น---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ความพิการทางการได้ยิน---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ความพิการทางสติปัญญา---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ความพิการทางการเรียนรู้---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ความพิการทางการพูดและภาษา---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ความพิการทางการออทิสติก---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อื่นๆ---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ข้อมูลผิดปกติ---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อายุนอกเกณฑ์---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนพิการทั้งหมด---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ความพิการทางการมองเห็น---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ความพิการทางการได้ยิน---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ความพิการทางสติปัญญา---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ความพิการทางการเรียนรู้---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ความพิการทางการพูดและภาษา---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ความพิการทางการออทิสติก---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อื่นๆ---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ข้อมูลผิดปกติ---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อายุนอกเกณฑ์---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนพิการทั้งหมด1-1
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ความพิการทางการมองเห็น---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ความพิการทางการได้ยิน---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ความพิการทางสติปัญญา1-1
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ความพิการทางการเรียนรู้---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ความพิการทางการพูดและภาษา---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ความพิการทางการออทิสติก---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อื่นๆ---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ข้อมูลผิดปกติ---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อายุนอกเกณฑ์---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนพิการทั้งหมด4-4
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ความพิการทางการมองเห็น---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ความพิการทางการได้ยิน---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ความพิการทางสติปัญญา---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ความพิการทางการเรียนรู้4-4
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ความพิการทางการพูดและภาษา---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ความพิการทางการออทิสติก---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อื่นๆ---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ข้อมูลผิดปกติ---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อายุนอกเกณฑ์---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส นักเรียนพิการทั้งหมด10616
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ความพิการทางการมองเห็น314
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ความพิการทางการได้ยิน---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ความพิการทางสติปัญญา-11
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ความพิการร่างกายและสุขภาพ448
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ความพิการทางการเรียนรู้2-2
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ความพิการทางการพูดและภาษา1-1
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ความพิการทางการออทิสติก---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อื่นๆ---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ข้อมูลผิดปกติ---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อายุนอกเกณฑ์---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนพิการทั้งหมด---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการมองเห็น---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการได้ยิน---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางสติปัญญา---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการเรียนรู้---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการพูดและภาษา---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการออทิสติก---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อื่นๆ---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนพิการทั้งหมด-11
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางการมองเห็น---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางการได้ยิน---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางสติปัญญา---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการร่างกายและสุขภาพ-11
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางการเรียนรู้---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางการพูดและภาษา---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางการออทิสติก---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง อื่นๆ---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ข้อมูลผิดปกติ---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนพิการทั้งหมด-11
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการมองเห็น---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการได้ยิน---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางสติปัญญา---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการเรียนรู้-11
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการพูดและภาษา---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการออทิสติก---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อื่นๆ---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนพิการทั้งหมด13-13
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางการมองเห็น1-1
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางการได้ยิน---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางสติปัญญา---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางการเรียนรู้12-12
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางการพูดและภาษา---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางการออทิสติก---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง อื่นๆ---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ข้อมูลผิดปกติ---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนพิการทั้งหมด-11
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการมองเห็น---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการได้ยิน---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางสติปัญญา---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการเรียนรู้---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการพูดและภาษา---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการออทิสติก-11
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อื่นๆ---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนพิการทั้งหมด---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ความพิการทางการมองเห็น---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ความพิการทางการได้ยิน---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ความพิการทางสติปัญญา---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ความพิการทางการเรียนรู้---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ความพิการทางการพูดและภาษา---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ความพิการทางการออทิสติก---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา อื่นๆ---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ข้อมูลผิดปกติ---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา อายุนอกเกณฑ์---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนพิการทั้งหมด1-1
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ความพิการทางการมองเห็น---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ความพิการทางการได้ยิน---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ความพิการทางสติปัญญา1-1
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ความพิการทางการเรียนรู้---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ความพิการทางการพูดและภาษา---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ความพิการทางการออทิสติก---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา อื่นๆ---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ข้อมูลผิดปกติ---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา อายุนอกเกณฑ์---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนพิการทั้งหมด112
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการมองเห็น1-1
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการได้ยิน---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางสติปัญญา---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการเรียนรู้-11
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการพูดและภาษา---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการออทิสติก---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร อื่นๆ---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนพิการทั้งหมด347
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการมองเห็น---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการได้ยิน-11
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางสติปัญญา---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการเรียนรู้314
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการพูดและภาษา---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการออทิสติก---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการซ้ำซ้อน-22
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร อื่นๆ---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนพิการทั้งหมด8210
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ความพิการทางการมองเห็น---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ความพิการทางการได้ยิน---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ความพิการทางสติปัญญา---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ความพิการทางการเรียนรู้8210
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ความพิการทางการพูดและภาษา---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ความพิการทางการออทิสติก---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา อื่นๆ---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ข้อมูลผิดปกติ---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา อายุนอกเกณฑ์---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนพิการทั้งหมด1-1
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ความพิการทางการมองเห็น---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ความพิการทางการได้ยิน---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ความพิการทางสติปัญญา---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ความพิการทางการเรียนรู้1-1
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ความพิการทางการพูดและภาษา---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ความพิการทางการออทิสติก---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา อื่นๆ---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ข้อมูลผิดปกติ---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา อายุนอกเกณฑ์---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนพิการทั้งหมด9110
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ความพิการทางการมองเห็น---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ความพิการทางการได้ยิน---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ความพิการทางสติปัญญา1-1
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ความพิการร่างกายและสุขภาพ-11
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ความพิการทางการเรียนรู้8-8
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ความพิการทางการพูดและภาษา---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ความพิการทางการออทิสติก---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา อื่นๆ---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ข้อมูลผิดปกติ---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา อายุนอกเกณฑ์---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนพิการทั้งหมด10-10
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการมองเห็น---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการได้ยิน---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางสติปัญญา1-1
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการเรียนรู้9-9
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการพูดและภาษา---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการออทิสติก---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร อื่นๆ---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนพิการทั้งหมด---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการมองเห็น---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการได้ยิน---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางสติปัญญา---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการเรียนรู้---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการพูดและภาษา---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการออทิสติก---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร อื่นๆ---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนพิการทั้งหมด---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา ความพิการทางการมองเห็น---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา ความพิการทางการได้ยิน---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา ความพิการทางสติปัญญา---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา ความพิการทางการเรียนรู้---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา ความพิการทางการพูดและภาษา---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา ความพิการทางการออทิสติก---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา อื่นๆ---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา ข้อมูลผิดปกติ---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา อายุนอกเกณฑ์---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนพิการทั้งหมด12719
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางการมองเห็น---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางการได้ยิน-11
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางสติปัญญา1-1
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการร่างกายและสุขภาพ325
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางการเรียนรู้437
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางการพูดและภาษา---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์4-4
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางการออทิสติก---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางการซ้ำซ้อน-11
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง อื่นๆ---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ข้อมูลผิดปกติ---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนพิการทั้งหมด6511
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางการมองเห็น---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางการได้ยิน---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางสติปัญญา---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางการเรียนรู้6511
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางการพูดและภาษา---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางการออทิสติก---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง อื่นๆ---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ข้อมูลผิดปกติ---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนพิการทั้งหมด123
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางการมองเห็น---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางการได้ยิน---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางสติปัญญา---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการร่างกายและสุขภาพ-22
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางการเรียนรู้1-1
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางการพูดและภาษา---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางการออทิสติก---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง อื่นๆ---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง ข้อมูลผิดปกติ---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนพิการทั้งหมด---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางการมองเห็น---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางการได้ยิน---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางสติปัญญา---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางการเรียนรู้---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางการพูดและภาษา---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางการออทิสติก---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อื่นๆ---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ข้อมูลผิดปกติ---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนพิการทั้งหมด415
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางการมองเห็น---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางการได้ยิน---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางสติปัญญา---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางการเรียนรู้415
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางการพูดและภาษา---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางการออทิสติก---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อื่นๆ---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ข้อมูลผิดปกติ---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนพิการทั้งหมด---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางการมองเห็น---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางการได้ยิน---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางสติปัญญา---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางการเรียนรู้---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางการพูดและภาษา---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางการออทิสติก---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อื่นๆ---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ข้อมูลผิดปกติ---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนพิการทั้งหมด---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางการมองเห็น---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางการได้ยิน---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางสติปัญญา---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางการเรียนรู้---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางการพูดและภาษา---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางการออทิสติก---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง อื่นๆ---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง ข้อมูลผิดปกติ---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนพิการทั้งหมด---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางการมองเห็น---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางการได้ยิน---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางสติปัญญา---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางการเรียนรู้---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางการพูดและภาษา---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางการออทิสติก---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อื่นๆ---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ข้อมูลผิดปกติ---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนพิการทั้งหมด5712
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางการมองเห็น---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางการได้ยิน---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางสติปัญญา---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางการเรียนรู้5712
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางการพูดและภาษา---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางการออทิสติก---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อื่นๆ---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ข้อมูลผิดปกติ---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนพิการทั้งหมด31316
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางการมองเห็น---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางการได้ยิน---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางสติปัญญา---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการร่างกายและสุขภาพ156
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางการเรียนรู้178
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางการพูดและภาษา---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางการออทิสติก112
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง อื่นๆ---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง ข้อมูลผิดปกติ---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนพิการทั้งหมด21122
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางการมองเห็น---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางการได้ยิน---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางสติปัญญา2-2
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางการเรียนรู้19120
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางการพูดและภาษา---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางการออทิสติก---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อื่นๆ---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ข้อมูลผิดปกติ---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนพิการทั้งหมด---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางการมองเห็น---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางการได้ยิน---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางสติปัญญา---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางการเรียนรู้---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางการพูดและภาษา---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางการออทิสติก---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อื่นๆ---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ข้อมูลผิดปกติ---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนพิการทั้งหมด---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการมองเห็น---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการได้ยิน---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางสติปัญญา---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการร่างกายและสุขภาพ---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการเรียนรู้---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการพูดและภาษา---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการออทิสติก---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ความพิการทางการซ้ำซ้อน---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อื่นๆ---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---


ถนนตรัง - สิเกา ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
Version.2022.1.KAOPUNHOT