จำนวนนักเรียน จำแนกตามการนับถือศาสนา


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-1

ศาสนา ม.ต้น ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด24,71320,26544,978
พุทธ20,38816,36136,749
อิสลาม4,2823,8458,127
คริสต์405191
ซิกส์112
พราหมณ์/ฮินดู-11
อื่นๆ268
ข้อมูลผิดปกติ---
อายุนอกเกณฑ์---

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทม.ต้นม.ปลายรวมทั้งสิ้น
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนทั้งหมด193157350
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน พุทธ415394
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อิสลาม150102252
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน คริสต์2-2
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ซิกส์---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน พราหมณ์/ฮินดู-11
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อื่นๆ-11
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ข้อมูลผิดปกติ---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อายุนอกเกณฑ์---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนทั้งหมด311262573
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน พุทธ18826
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อิสลาม293254547
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน คริสต์---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ซิกส์---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน พราหมณ์/ฮินดู---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อื่นๆ---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ข้อมูลผิดปกติ---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อายุนอกเกณฑ์---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนทั้งหมด1,1257241,849
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน พุทธ7754361,211
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อิสลาม347286633
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน คริสต์325
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ซิกส์---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน พราหมณ์/ฮินดู---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อื่นๆ---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ข้อมูลผิดปกติ---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อายุนอกเกณฑ์---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนทั้งหมด388263651
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน พุทธ179127306
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อิสลาม209136345
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน คริสต์---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ซิกส์---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน พราหมณ์/ฮินดู---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อื่นๆ---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ข้อมูลผิดปกติ---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อายุนอกเกณฑ์---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส นักเรียนทั้งหมด1,0557231,778
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส พุทธ1,0437201,763
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อิสลาม12315
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส คริสต์---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ซิกส์---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส พราหมณ์/ฮินดู---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อื่นๆ---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ข้อมูลผิดปกติ---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อายุนอกเกณฑ์---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนทั้งหมด1,3517522,103
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก พุทธ1,2266561,882
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อิสลาม12495219
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก คริสต์112
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ซิกส์---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก พราหมณ์/ฮินดู---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อื่นๆ---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ข้อมูลผิดปกติ---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อายุนอกเกณฑ์---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนทั้งหมด1,4571,4962,953
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก พุทธ1,1131,2362,349
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อิสลาม338250588
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก คริสต์6915
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ซิกส์---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก พราหมณ์/ฮินดู---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อื่นๆ-11
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ข้อมูลผิดปกติ---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อายุนอกเกณฑ์---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนทั้งหมด1,1479432,090
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก พุทธ8876731,560
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อิสลาม258267525
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก คริสต์224
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ซิกส์-11
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก พราหมณ์/ฮินดู---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อื่นๆ---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ข้อมูลผิดปกติ---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อายุนอกเกณฑ์---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส นักเรียนทั้งหมด199255454
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส พุทธ198250448
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อิสลาม156
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส คริสต์---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ซิกส์---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส พราหมณ์/ฮินดู---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อื่นๆ---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ข้อมูลผิดปกติ---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อายุนอกเกณฑ์---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนทั้งหมด236116352
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก พุทธ9437131
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อิสลาม14279221
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก คริสต์---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ซิกส์---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก พราหมณ์/ฮินดู---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อื่นๆ---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ข้อมูลผิดปกติ---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อายุนอกเกณฑ์---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนทั้งหมด200305505
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก พุทธ383775
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อิสลาม162268430
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก คริสต์---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ซิกส์---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก พราหมณ์/ฮินดู---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อื่นๆ---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ข้อมูลผิดปกติ---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อายุนอกเกณฑ์---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส นักเรียนทั้งหมด13962201
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส พุทธ13862200
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อิสลาม1-1
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส คริสต์---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ซิกส์---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส พราหมณ์/ฮินดู---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อื่นๆ---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ข้อมูลผิดปกติ---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อายุนอกเกณฑ์---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนทั้งหมด7815901,371
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน พุทธ6654831,148
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อิสลาม115105220
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน คริสต์123
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ซิกส์---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน พราหมณ์/ฮินดู---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อื่นๆ---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ข้อมูลผิดปกติ---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อายุนอกเกณฑ์---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนทั้งหมด6274701,097
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก พุทธ6174651,082
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อิสลาม10515
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก คริสต์---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ซิกส์---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก พราหมณ์/ฮินดู---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อื่นๆ---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ข้อมูลผิดปกติ---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อายุนอกเกณฑ์---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนทั้งหมด536339875
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน พุทธ532333865
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อิสลาม235
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน คริสต์235
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ซิกส์---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน พราหมณ์/ฮินดู---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อื่นๆ---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ข้อมูลผิดปกติ---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อายุนอกเกณฑ์---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส นักเรียนทั้งหมด1,0788101,888
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส พุทธ7345181,252
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อิสลาม340291631
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส คริสต์415
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ซิกส์---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส พราหมณ์/ฮินดู---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อื่นๆ---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ข้อมูลผิดปกติ---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อายุนอกเกณฑ์---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด1,3001,4642,764
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร พุทธ1,1101,2642,374
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อิสลาม189198387
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร คริสต์-22
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ซิกส์---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร พราหมณ์/ฮินดู---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อื่นๆ1-1
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนทั้งหมด1,3101,5682,878
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง พุทธ1,2291,4702,699
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง อิสลาม7584159
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง คริสต์61420
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ซิกส์---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง พราหมณ์/ฮินดู---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง อื่นๆ---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ข้อมูลผิดปกติ---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด237140377
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร พุทธ235140375
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อิสลาม2-2
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร คริสต์---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ซิกส์---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร พราหมณ์/ฮินดู---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อื่นๆ---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนทั้งหมด5867101,296
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง พุทธ5546601,214
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง อิสลาม314980
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง คริสต์112
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ซิกส์---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง พราหมณ์/ฮินดู---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง อื่นๆ---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ข้อมูลผิดปกติ---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด88123211
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร พุทธ83119202
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อิสลาม437
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร คริสต์112
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ซิกส์---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร พราหมณ์/ฮินดู---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อื่นๆ---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนทั้งหมด1,3439392,282
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา พุทธ1,0256611,686
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา อิสลาม315273588
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา คริสต์213
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ซิกส์---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา พราหมณ์/ฮินดู---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา อื่นๆ145
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ข้อมูลผิดปกติ---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา อายุนอกเกณฑ์---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนทั้งหมด274187461
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา พุทธ218150368
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา อิสลาม563793
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา คริสต์---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ซิกส์---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา พราหมณ์/ฮินดู---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา อื่นๆ---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ข้อมูลผิดปกติ---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา อายุนอกเกณฑ์---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด9567162
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร พุทธ8363146
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร อิสลาม12416
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร คริสต์---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ซิกส์---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร พราหมณ์/ฮินดู---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร อื่นๆ---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด158103261
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร พุทธ14598243
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร อิสลาม13518
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร คริสต์---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ซิกส์---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร พราหมณ์/ฮินดู---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร อื่นๆ---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนทั้งหมด372298670
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา พุทธ13280212
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา อิสลาม240218458
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา คริสต์---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ซิกส์---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา พราหมณ์/ฮินดู---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา อื่นๆ---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ข้อมูลผิดปกติ---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา อายุนอกเกณฑ์---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนทั้งหมด236156392
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา พุทธ15380233
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา อิสลาม8275157
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา คริสต์112
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ซิกส์---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา พราหมณ์/ฮินดู---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา อื่นๆ---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ข้อมูลผิดปกติ---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา อายุนอกเกณฑ์---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนทั้งหมด430296726
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา พุทธ283176459
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา อิสลาม146120266
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา คริสต์---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ซิกส์1-1
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา พราหมณ์/ฮินดู---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา อื่นๆ---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ข้อมูลผิดปกติ---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา อายุนอกเกณฑ์---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด7054441,149
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร พุทธ6974381,135
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร อิสลาม8614
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร คริสต์---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ซิกส์---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร พราหมณ์/ฮินดู---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร อื่นๆ---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด139111250
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร พุทธ136110246
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร อิสลาม314
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร คริสต์---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ซิกส์---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร พราหมณ์/ฮินดู---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร อื่นๆ---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนทั้งหมด298223521
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา พุทธ204137341
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา อิสลาม9386179
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา คริสต์1-1
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา ซิกส์---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา พราหมณ์/ฮินดู---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา อื่นๆ---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา ข้อมูลผิดปกติ---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา อายุนอกเกณฑ์---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนทั้งหมด6398441,483
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง พุทธ425555980
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง อิสลาม212284496
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง คริสต์257
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ซิกส์---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง พราหมณ์/ฮินดู---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง อื่นๆ---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ข้อมูลผิดปกติ---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนทั้งหมด209163372
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง พุทธ138100238
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง อิสลาม7163134
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง คริสต์---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ซิกส์---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง พราหมณ์/ฮินดู---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง อื่นๆ---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ข้อมูลผิดปกติ---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนทั้งหมด544424968
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง พุทธ396301697
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง อิสลาม148123271
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง คริสต์---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง ซิกส์---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง พราหมณ์/ฮินดู---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง อื่นๆ---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง ข้อมูลผิดปกติ---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนทั้งหมด1,4069202,326
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม พุทธ1,3959092,304
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อิสลาม9817
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม คริสต์235
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ซิกส์---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม พราหมณ์/ฮินดู---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อื่นๆ---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ข้อมูลผิดปกติ---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนทั้งหมด352205557
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม พุทธ348201549
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อิสลาม448
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม คริสต์---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ซิกส์---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม พราหมณ์/ฮินดู---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อื่นๆ---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ข้อมูลผิดปกติ---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนทั้งหมด204217421
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม พุทธ202215417
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อิสลาม224
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม คริสต์---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ซิกส์---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม พราหมณ์/ฮินดู---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อื่นๆ---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ข้อมูลผิดปกติ---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนทั้งหมด192107299
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง พุทธ187106293
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง อิสลาม516
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง คริสต์---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง ซิกส์---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง พราหมณ์/ฮินดู---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง อื่นๆ---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง ข้อมูลผิดปกติ---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนทั้งหมด10769176
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม พุทธ10367170
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อิสลาม426
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม คริสต์---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ซิกส์---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม พราหมณ์/ฮินดู---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อื่นๆ---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ข้อมูลผิดปกติ---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนทั้งหมด255235490
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม พุทธ248231479
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อิสลาม6410
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม คริสต์1-1
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ซิกส์---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม พราหมณ์/ฮินดู---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อื่นๆ---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ข้อมูลผิดปกติ---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนทั้งหมด6384781,116
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง พุทธ6304731,103
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง อิสลาม8513
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง คริสต์---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง ซิกส์---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง พราหมณ์/ฮินดู---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง อื่นๆ---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง ข้อมูลผิดปกติ---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนทั้งหมด569422991
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม พุทธ560415975
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อิสลาม8715
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม คริสต์1-1
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ซิกส์---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม พราหมณ์/ฮินดู---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อื่นๆ---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ข้อมูลผิดปกติ---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนทั้งหมด9166571,573
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม พุทธ9116501,561
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อิสลาม5611
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม คริสต์-11
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ซิกส์---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม พราหมณ์/ฮินดู---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อื่นๆ---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ข้อมูลผิดปกติ---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด288428716
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร พุทธ260398658
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อิสลาม272855
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร คริสต์123
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ซิกส์---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร พราหมณ์/ฮินดู---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อื่นๆ---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---


ถนนตรัง - สิเกา ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
Version.2022.1.KAOPUNHOT