จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

ประเภท ม.ต้น ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด24,03820,68744,725
ผอม1,1024661,568
ค่อนข้างผอม1,6289992,627
สมส่วน17,03115,40932,440
ท้วม1,3751,0842,459
เริ่มอ้วน1,8851,5553,440
อ้วน9689001,868
ค่านอกเกณฑ์48174222
อายุนอกเกณฑ์1100101

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทม.ต้นม.ปลายรวมทั้งสิ้น
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนทั้งหมด178160338
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ผอม628
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ค่อนข้างผอม9817
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน สมส่วน128113241
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ท้วม121527
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เริ่มอ้วน16925
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อ้วน61117
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ค่านอกเกณฑ์1-1
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อายุนอกเกณฑ์-22
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนทั้งหมด259274533
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ผอม11718
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ค่อนข้างผอม121325
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน สมส่วน196214410
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ท้วม151429
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เริ่มอ้วน171936
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อ้วน8513
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ค่านอกเกณฑ์---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อายุนอกเกณฑ์-22
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนทั้งหมด1,0217561,777
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ผอม461561
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ค่อนข้างผอม6244106
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน สมส่วน7185181,236
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ท้วม6045105
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เริ่มอ้วน9365158
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อ้วน4164105
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ค่านอกเกณฑ์123
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อายุนอกเกณฑ์-33
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนทั้งหมด368312680
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ผอม201232
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ค่อนข้างผอม211536
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน สมส่วน263218481
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ท้วม192746
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เริ่มอ้วน352055
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อ้วน91322
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ค่านอกเกณฑ์112
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อายุนอกเกณฑ์-66
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส นักเรียนทั้งหมด9347261,660
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ผอม331144
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ค่อนข้างผอม583391
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส สมส่วน6605151,175
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ท้วม6948117
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เริ่มอ้วน6874142
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อ้วน443882
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ค่านอกเกณฑ์279
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อายุนอกเกณฑ์---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนทั้งหมด1,2957112,006
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ผอม801898
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ค่อนข้างผอม9947146
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก สมส่วน8695171,386
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ท้วม7339112
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เริ่มอ้วน11441155
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อ้วน573895
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ค่านอกเกณฑ์3912
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อายุนอกเกณฑ์-22
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนทั้งหมด1,4561,4782,934
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ผอม7734111
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ค่อนข้างผอม10965174
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก สมส่วน1,0191,1342,153
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ท้วม9472166
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เริ่มอ้วน109120229
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อ้วน454287
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ค่านอกเกณฑ์31013
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อายุนอกเกณฑ์-11
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนทั้งหมด1,1079312,038
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ผอม402363
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ค่อนข้างผอม6638104
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก สมส่วน7726571,429
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ท้วม8061141
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เริ่มอ้วน9778175
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อ้วน494695
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ค่านอกเกณฑ์31619
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อายุนอกเกณฑ์-1212
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส นักเรียนทั้งหมด188233421
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ผอม11415
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ค่อนข้างผอม9615
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส สมส่วน147181328
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ท้วม81119
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เริ่มอ้วน101929
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อ้วน31013
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ค่านอกเกณฑ์---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อายุนอกเกณฑ์-22
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนทั้งหมด221132353
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ผอม718
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ค่อนข้างผอม16723
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก สมส่วน16998267
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ท้วม11617
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เริ่มอ้วน13922
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อ้วน5712
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ค่านอกเกณฑ์-11
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อายุนอกเกณฑ์-33
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนทั้งหมด187271458
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ผอม131225
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ค่อนข้างผอม131225
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก สมส่วน133199332
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ท้วม5813
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เริ่มอ้วน152035
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อ้วน81826
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ค่านอกเกณฑ์---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อายุนอกเกณฑ์-22
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส นักเรียนทั้งหมด11575190
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ผอม3-3
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ค่อนข้างผอม7310
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส สมส่วน8350133
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ท้วม639
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เริ่มอ้วน7815
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อ้วน91019
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ค่านอกเกณฑ์-11
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อายุนอกเกณฑ์---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนทั้งหมด8056091,414
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ผอม21829
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ค่อนข้างผอม642185
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน สมส่วน5904651,055
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ท้วม393069
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เริ่มอ้วน5452106
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อ้วน342256
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ค่านอกเกณฑ์31013
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อายุนอกเกณฑ์-11
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนทั้งหมด6474371,084
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ผอม29837
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ค่อนข้างผอม471966
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก สมส่วน433315748
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ท้วม462672
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เริ่มอ้วน473683
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อ้วน452469
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ค่านอกเกณฑ์-77
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อายุนอกเกณฑ์-22
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนทั้งหมด517369886
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ผอม11415
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ค่อนข้างผอม322153
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน สมส่วน382270652
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ท้วม281745
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เริ่มอ้วน423577
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อ้วน211536
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ค่านอกเกณฑ์145
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อายุนอกเกณฑ์-33
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส นักเรียนทั้งหมด9858151,800
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ผอม471966
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ค่อนข้างผอม584199
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส สมส่วน7175831,300
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ท้วม403373
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เริ่มอ้วน8278160
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อ้วน374885
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ค่านอกเกณฑ์4610
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อายุนอกเกณฑ์-77
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด1,2551,4202,675
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ผอม7336109
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ค่อนข้างผอม9756153
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร สมส่วน9021,0891,991
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ท้วม6172133
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เริ่มอ้วน8998187
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อ้วน315081
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ค่านอกเกณฑ์21214
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์-77
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนทั้งหมด1,3331,5702,903
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ผอม493382
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ค่อนข้างผอม11380193
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง สมส่วน9571,1952,152
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ท้วม6387150
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง เริ่มอ้วน104101205
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง อ้วน4467111
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ค่านอกเกณฑ์358
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์-22
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด241140381
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ผอม11415
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ค่อนข้างผอม23831
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร สมส่วน172106278
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ท้วม5611
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เริ่มอ้วน171027
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อ้วน13518
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ค่านอกเกณฑ์-11
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด288422710
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ผอม10414
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ค่อนข้างผอม161329
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร สมส่วน231341572
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ท้วม122335
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เริ่มอ้วน132841
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อ้วน41014
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ค่านอกเกณฑ์235
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนทั้งหมด5447101,254
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ผอม371754
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ค่อนข้างผอม533891
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง สมส่วน354526880
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ท้วม334174
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง เริ่มอ้วน414687
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง อ้วน252954
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ค่านอกเกณฑ์11011
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์-33
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด90153243
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ผอม123
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ค่อนข้างผอม7714
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร สมส่วน54116170
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ท้วม9918
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เริ่มอ้วน9918
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อ้วน10414
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ค่านอกเกณฑ์---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์-66
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนทั้งหมด1,2881,0032,291
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ผอม601676
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ค่อนข้างผอม7853131
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา สมส่วน8757241,599
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ท้วม7964143
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา เริ่มอ้วน11878196
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา อ้วน7857135
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ค่านอกเกณฑ์-88
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา อายุนอกเกณฑ์-33
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนทั้งหมด258225483
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ผอม729
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ค่อนข้างผอม24832
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา สมส่วน178166344
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ท้วม181634
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา เริ่มอ้วน201737
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา อ้วน111223
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ค่านอกเกณฑ์-22
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา อายุนอกเกณฑ์-22
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด10061161
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ผอม1-1
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ค่อนข้างผอม---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร สมส่วน8554139
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ท้วม639
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร เริ่มอ้วน7411
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร อ้วน1-1
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ค่านอกเกณฑ์---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด159113272
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ผอม314
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ค่อนข้างผอม12416
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร สมส่วน10185186
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ท้วม121022
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร เริ่มอ้วน18624
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร อ้วน13518
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ค่านอกเกณฑ์-11
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์-11
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนทั้งหมด359307666
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ผอม6410
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ค่อนข้างผอม181634
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา สมส่วน306278584
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ท้วม10111
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เริ่มอ้วน11617
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา อ้วน8-8
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ค่านอกเกณฑ์-11
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา อายุนอกเกณฑ์-11
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนทั้งหมด234197431
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ผอม538
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ค่อนข้างผอม15924
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา สมส่วน179157336
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ท้วม13619
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เริ่มอ้วน121325
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา อ้วน8614
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ค่านอกเกณฑ์112
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา อายุนอกเกณฑ์123
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนทั้งหมด422305727
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ผอม22426
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ค่อนข้างผอม171431
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา สมส่วน299227526
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ท้วม261440
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เริ่มอ้วน342761
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา อ้วน241943
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ค่านอกเกณฑ์---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา อายุนอกเกณฑ์---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด6924761,168
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ผอม402363
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ค่อนข้างผอม452974
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร สมส่วน473356829
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ท้วม561975
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร เริ่มอ้วน543387
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร อ้วน211233
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ค่านอกเกณฑ์325
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์-22
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด13291223
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ผอม8412
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ค่อนข้างผอม8311
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร สมส่วน9164155
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ท้วม6410
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร เริ่มอ้วน121022
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร อ้วน7512
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ค่านอกเกณฑ์---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์-11
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนทั้งหมด308253561
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา ผอม13619
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา ค่อนข้างผอม221234
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา สมส่วน226192418
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา ท้วม151025
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา เริ่มอ้วน201939
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา อ้วน12618
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา ค่านอกเกณฑ์-22
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา อายุนอกเกณฑ์-66
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนทั้งหมด6288301,458
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ผอม343367
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ค่อนข้างผอม434083
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง สมส่วน4456121,057
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ท้วม363773
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง เริ่มอ้วน4558103
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง อ้วน202747
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ค่านอกเกณฑ์52328
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนทั้งหมด204143347
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ผอม6612
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ค่อนข้างผอม7512
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง สมส่วน16396259
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ท้วม91120
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง เริ่มอ้วน131528
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง อ้วน6814
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ค่านอกเกณฑ์-22
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนทั้งหมด5874881,075
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง ผอม211031
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง ค่อนข้างผอม402565
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง สมส่วน423375798
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง ท้วม411758
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง เริ่มอ้วน433376
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง อ้วน182038
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง ค่านอกเกณฑ์156
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์-33
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนทั้งหมด1,3789182,296
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ผอม682290
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ค่อนข้างผอม9765162
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม สมส่วน9486871,635
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ท้วม8744131
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เริ่มอ้วน12662188
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อ้วน513485
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ค่านอกเกณฑ์145
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนทั้งหมด324207531
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ผอม111122
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ค่อนข้างผอม231033
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม สมส่วน232152384
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ท้วม17825
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เริ่มอ้วน211334
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อ้วน19928
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ค่านอกเกณฑ์134
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์-11
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนทั้งหมด212212424
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ผอม16925
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ค่อนข้างผอม91120
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม สมส่วน151136287
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ท้วม101323
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เริ่มอ้วน162642
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อ้วน101424
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ค่านอกเกณฑ์---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์-33
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนทั้งหมด173150323
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง ผอม11617
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง ค่อนข้างผอม9817
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง สมส่วน118100218
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง ท้วม8917
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง เริ่มอ้วน202343
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง อ้วน7310
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง ค่านอกเกณฑ์---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์-11
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนทั้งหมด9979178
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ผอม314
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ค่อนข้างผอม5-5
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม สมส่วน6967136
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ท้วม7714
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เริ่มอ้วน11314
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อ้วน4-4
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ค่านอกเกณฑ์---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์-11
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนทั้งหมด241252493
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ผอม10212
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ค่อนข้างผอม251237
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม สมส่วน175200375
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ท้วม10818
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เริ่มอ้วน152035
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อ้วน6915
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ค่านอกเกณฑ์-11
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนทั้งหมด6465181,164
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง ผอม54862
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง ค่อนข้างผอม342660
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง สมส่วน433398831
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง ท้วม342155
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง เริ่มอ้วน603595
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง อ้วน302050
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง ค่านอกเกณฑ์178
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์-33
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนทั้งหมด6044291,033
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ผอม251237
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ค่อนข้างผอม322153
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม สมส่วน417316733
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ท้วม312556
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เริ่มอ้วน563288
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อ้วน401959
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ค่านอกเกณฑ์325
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์-22
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนทั้งหมด9567261,682
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ผอม42951
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ค่อนข้างผอม7433107
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม สมส่วน6955471,242
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ท้วม5644100
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เริ่มอ้วน6147108
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อ้วน263965
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ค่านอกเกณฑ์257
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์-22


ถนนตรัง - สิเกา ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
Version.2022.1.KAOPUNHOT