โรงเรียนโครงการพิเศษ
รหัสโครงการชื่อโครงการ
4 โรงเรียน CONNEXT ED
3 โรงเรียนคุณภาพ
2 โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ
1 โรงเรียนพระราชดำริ