ผลงาน/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
ปีเจ้าของผลงาน
หน่วยงาน
เรื่อง/หัวข้อ ระดับของผลงานดูข้อมูล
2563นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี
(สพม.ตรัง กระบี่)
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563ระดับชาติ
(สพฐ.)
2563อำมาตย์พานิชนุกูลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับชาติ
(สพฐ.)
2563วิเชียรมาตุ 2รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563ระดับชาติ
(สพฐ.)
2563นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด
(วิเชียรมาตุ)
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563ระดับชาติ
(สพฐ.)
2563นางสุธิดา นานช้า
(วิเชียรมาตุ)
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563ระดับชาติ
(สพฐ.)