จำนวนนักเรียน จำแนกตามสัญชาติ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-1

สัญชาติ ม.ต้น ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด24,71320,26544,978
ไทย24,66920,24544,914
กัมพูชา6410
เกาหลีใต้---
จีน1-1
ซาอุดีอาระเบีย---
ญี่ปุ่น---
เนปาล---
ปากีสถาน---
เมียนมา141226
ฟิลิปปิน224
มาเลเซีย---
ลาว516
เวียดนาม---
ศรีลังกา---
สิงคโปร์---
อินเดีย---
อินโดนีเซีย---
ไม่ปรากฎสัญชาติ9-9
อื่นๆ718
ข้อมูลผิดปกติ---
อายุนอกเกณฑ์---

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทม.ต้นม.ปลายรวมทั้งสิ้น
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนทั้งหมด193157350
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ไทย193155348
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน กัมพูชา-11
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เกาหลีใต้---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน จีน---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ซาอุดีอาระเบีย---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ญี่ปุ่น---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เนปาล---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ปากีสถาน---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เมียนมา-11
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ฟิลิปปิน---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน มาเลเซีย---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ลาว---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เวียดนาม---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ศรีลังกา---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน สิงคโปร์---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อินเดีย---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อินโดนีเซีย---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ไม่ปรากฎสัญชาติ---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อื่นๆ---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ข้อมูลผิดปกติ---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อายุนอกเกณฑ์---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนทั้งหมด311262573
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ไทย311261572
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน กัมพูชา---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เกาหลีใต้---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน จีน---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ซาอุดีอาระเบีย---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ญี่ปุ่น---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เนปาล---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ปากีสถาน---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เมียนมา-11
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ฟิลิปปิน---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน มาเลเซีย---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ลาว---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เวียดนาม---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ศรีลังกา---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน สิงคโปร์---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อินเดีย---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อินโดนีเซีย---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ไม่ปรากฎสัญชาติ---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อื่นๆ---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ข้อมูลผิดปกติ---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อายุนอกเกณฑ์---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนทั้งหมด1,1257241,849
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ไทย1,1247231,847
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน กัมพูชา---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เกาหลีใต้---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน จีน---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ซาอุดีอาระเบีย---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ญี่ปุ่น---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เนปาล---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ปากีสถาน---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เมียนมา-11
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ฟิลิปปิน---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน มาเลเซีย---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ลาว1-1
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เวียดนาม---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ศรีลังกา---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน สิงคโปร์---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อินเดีย---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อินโดนีเซีย---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ไม่ปรากฎสัญชาติ---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อื่นๆ---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ข้อมูลผิดปกติ---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อายุนอกเกณฑ์---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนทั้งหมด388263651
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ไทย386261647
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน กัมพูชา---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เกาหลีใต้---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน จีน---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ซาอุดีอาระเบีย---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ญี่ปุ่น---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เนปาล---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ปากีสถาน---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เมียนมา123
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ฟิลิปปิน---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน มาเลเซีย---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ลาว---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เวียดนาม---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ศรีลังกา---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน สิงคโปร์---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อินเดีย---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อินโดนีเซีย---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ไม่ปรากฎสัญชาติ1-1
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อื่นๆ---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ข้อมูลผิดปกติ---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อายุนอกเกณฑ์---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส นักเรียนทั้งหมด1,0557231,778
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ไทย1,0557211,776
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส กัมพูชา-11
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เกาหลีใต้---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส จีน---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ซาอุดีอาระเบีย---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ญี่ปุ่น---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เนปาล---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ปากีสถาน---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เมียนมา-11
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ฟิลิปปิน---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส มาเลเซีย---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ลาว---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เวียดนาม---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ศรีลังกา---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส สิงคโปร์---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อินเดีย---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อินโดนีเซีย---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ไม่ปรากฎสัญชาติ---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อื่นๆ---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ข้อมูลผิดปกติ---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อายุนอกเกณฑ์---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนทั้งหมด1,3517522,103
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ไทย1,3507522,102
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก กัมพูชา---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เกาหลีใต้---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก จีน---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ซาอุดีอาระเบีย---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ญี่ปุ่น---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เนปาล---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ปากีสถาน---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เมียนมา1-1
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ฟิลิปปิน---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก มาเลเซีย---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ลาว---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เวียดนาม---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ศรีลังกา---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก สิงคโปร์---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อินเดีย---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อินโดนีเซีย---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ไม่ปรากฎสัญชาติ---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อื่นๆ---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ข้อมูลผิดปกติ---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อายุนอกเกณฑ์---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนทั้งหมด1,4571,4962,953
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ไทย1,4521,4932,945
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก กัมพูชา---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เกาหลีใต้---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก จีน---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ซาอุดีอาระเบีย---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ญี่ปุ่น---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เนปาล---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ปากีสถาน---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เมียนมา---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ฟิลิปปิน224
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก มาเลเซีย---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ลาว---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เวียดนาม---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ศรีลังกา---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก สิงคโปร์---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อินเดีย---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อินโดนีเซีย---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ไม่ปรากฎสัญชาติ1-1
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อื่นๆ213
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ข้อมูลผิดปกติ---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อายุนอกเกณฑ์---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนทั้งหมด1,1479432,090
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ไทย1,1449412,085
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก กัมพูชา---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เกาหลีใต้---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก จีน---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ซาอุดีอาระเบีย---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ญี่ปุ่น---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เนปาล---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ปากีสถาน---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เมียนมา224
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ฟิลิปปิน---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก มาเลเซีย---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ลาว---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เวียดนาม---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ศรีลังกา---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก สิงคโปร์---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อินเดีย---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อินโดนีเซีย---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ไม่ปรากฎสัญชาติ---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อื่นๆ1-1
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ข้อมูลผิดปกติ---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อายุนอกเกณฑ์---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส นักเรียนทั้งหมด199255454
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ไทย198254452
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส กัมพูชา---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เกาหลีใต้---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส จีน---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ซาอุดีอาระเบีย---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ญี่ปุ่น---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เนปาล---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ปากีสถาน---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เมียนมา112
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ฟิลิปปิน---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส มาเลเซีย---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ลาว---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เวียดนาม---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ศรีลังกา---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส สิงคโปร์---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อินเดีย---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อินโดนีเซีย---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ไม่ปรากฎสัญชาติ---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อื่นๆ---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ข้อมูลผิดปกติ---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อายุนอกเกณฑ์---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนทั้งหมด236116352
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ไทย232116348
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก กัมพูชา---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เกาหลีใต้---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก จีน---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ซาอุดีอาระเบีย---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ญี่ปุ่น---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เนปาล---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ปากีสถาน---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เมียนมา4-4
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ฟิลิปปิน---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก มาเลเซีย---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ลาว---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เวียดนาม---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ศรีลังกา---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก สิงคโปร์---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อินเดีย---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อินโดนีเซีย---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ไม่ปรากฎสัญชาติ---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อื่นๆ---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ข้อมูลผิดปกติ---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อายุนอกเกณฑ์---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนทั้งหมด200305505
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ไทย198304502
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก กัมพูชา---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เกาหลีใต้---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก จีน---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ซาอุดีอาระเบีย---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ญี่ปุ่น---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เนปาล---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ปากีสถาน---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เมียนมา112
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ฟิลิปปิน---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก มาเลเซีย---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ลาว---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เวียดนาม---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ศรีลังกา---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก สิงคโปร์---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อินเดีย---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อินโดนีเซีย---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ไม่ปรากฎสัญชาติ1-1
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อื่นๆ---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ข้อมูลผิดปกติ---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อายุนอกเกณฑ์---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส นักเรียนทั้งหมด13962201
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ไทย13961200
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส กัมพูชา---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เกาหลีใต้---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส จีน---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ซาอุดีอาระเบีย---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ญี่ปุ่น---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เนปาล---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ปากีสถาน---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เมียนมา-11
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ฟิลิปปิน---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส มาเลเซีย---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ลาว---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เวียดนาม---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ศรีลังกา---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส สิงคโปร์---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อินเดีย---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อินโดนีเซีย---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ไม่ปรากฎสัญชาติ---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อื่นๆ---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ข้อมูลผิดปกติ---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อายุนอกเกณฑ์---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนทั้งหมด7815901,371
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ไทย7805901,370
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน กัมพูชา---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เกาหลีใต้---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน จีน---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ซาอุดีอาระเบีย---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ญี่ปุ่น---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เนปาล---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ปากีสถาน---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เมียนมา---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ฟิลิปปิน---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน มาเลเซีย---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ลาว1-1
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เวียดนาม---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ศรีลังกา---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน สิงคโปร์---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อินเดีย---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อินโดนีเซีย---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ไม่ปรากฎสัญชาติ---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อื่นๆ---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ข้อมูลผิดปกติ---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อายุนอกเกณฑ์---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนทั้งหมด6274701,097
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ไทย6264701,096
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก กัมพูชา1-1
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เกาหลีใต้---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก จีน---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ซาอุดีอาระเบีย---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ญี่ปุ่น---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เนปาล---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ปากีสถาน---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เมียนมา---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ฟิลิปปิน---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก มาเลเซีย---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ลาว---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เวียดนาม---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ศรีลังกา---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก สิงคโปร์---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อินเดีย---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อินโดนีเซีย---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ไม่ปรากฎสัญชาติ---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อื่นๆ---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ข้อมูลผิดปกติ---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อายุนอกเกณฑ์---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนทั้งหมด536339875
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ไทย536339875
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน กัมพูชา---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เกาหลีใต้---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน จีน---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ซาอุดีอาระเบีย---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ญี่ปุ่น---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เนปาล---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ปากีสถาน---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เมียนมา---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ฟิลิปปิน---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน มาเลเซีย---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ลาว---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เวียดนาม---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ศรีลังกา---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน สิงคโปร์---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อินเดีย---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อินโดนีเซีย---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ไม่ปรากฎสัญชาติ---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อื่นๆ---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ข้อมูลผิดปกติ---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อายุนอกเกณฑ์---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส นักเรียนทั้งหมด1,0788101,888
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ไทย1,0778091,886
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส กัมพูชา---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เกาหลีใต้---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส จีน---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ซาอุดีอาระเบีย---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ญี่ปุ่น---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เนปาล---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ปากีสถาน---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เมียนมา---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ฟิลิปปิน---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส มาเลเซีย---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ลาว112
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เวียดนาม---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ศรีลังกา---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส สิงคโปร์---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อินเดีย---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อินโดนีเซีย---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ไม่ปรากฎสัญชาติ---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อื่นๆ---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ข้อมูลผิดปกติ---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อายุนอกเกณฑ์---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด1,3001,4642,764
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ไทย1,3001,4642,764
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร กัมพูชา---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เกาหลีใต้---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร จีน---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ซาอุดีอาระเบีย---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ญี่ปุ่น---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เนปาล---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ปากีสถาน---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เมียนมา---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ฟิลิปปิน---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร มาเลเซีย---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ลาว---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เวียดนาม---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ศรีลังกา---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร สิงคโปร์---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อินเดีย---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อินโดนีเซีย---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ไม่ปรากฎสัญชาติ---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อื่นๆ---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนทั้งหมด1,3101,5682,878
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ไทย1,3091,5682,877
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง กัมพูชา---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง เกาหลีใต้---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง จีน---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ซาอุดีอาระเบีย---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ญี่ปุ่น---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง เนปาล---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ปากีสถาน---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง เมียนมา---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ฟิลิปปิน---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง มาเลเซีย---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ลาว---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง เวียดนาม---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ศรีลังกา---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง สิงคโปร์---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง อินเดีย---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง อินโดนีเซีย---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ไม่ปรากฎสัญชาติ---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง อื่นๆ1-1
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ข้อมูลผิดปกติ---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด237140377
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ไทย236140376
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร กัมพูชา---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เกาหลีใต้---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร จีน---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ซาอุดีอาระเบีย---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ญี่ปุ่น---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เนปาล---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ปากีสถาน---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เมียนมา---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ฟิลิปปิน---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร มาเลเซีย---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ลาว1-1
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เวียดนาม---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ศรีลังกา---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร สิงคโปร์---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อินเดีย---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อินโดนีเซีย---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ไม่ปรากฎสัญชาติ---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อื่นๆ---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนทั้งหมด5867101,296
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ไทย5847101,294
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง กัมพูชา---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง เกาหลีใต้---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง จีน---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ซาอุดีอาระเบีย---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ญี่ปุ่น---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง เนปาล---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ปากีสถาน---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง เมียนมา---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ฟิลิปปิน---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง มาเลเซีย---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ลาว---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง เวียดนาม---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ศรีลังกา---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง สิงคโปร์---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง อินเดีย---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง อินโดนีเซีย---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ไม่ปรากฎสัญชาติ2-2
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง อื่นๆ---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ข้อมูลผิดปกติ---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด88123211
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ไทย88123211
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร กัมพูชา---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เกาหลีใต้---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร จีน---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ซาอุดีอาระเบีย---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ญี่ปุ่น---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เนปาล---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ปากีสถาน---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เมียนมา---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ฟิลิปปิน---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร มาเลเซีย---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ลาว---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เวียดนาม---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ศรีลังกา---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร สิงคโปร์---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อินเดีย---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อินโดนีเซีย---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ไม่ปรากฎสัญชาติ---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อื่นๆ---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนทั้งหมด1,3439392,282
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ไทย1,3399392,278
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา กัมพูชา2-2
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา เกาหลีใต้---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา จีน---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ซาอุดีอาระเบีย---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ญี่ปุ่น---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา เนปาล---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ปากีสถาน---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา เมียนมา1-1
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ฟิลิปปิน---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา มาเลเซีย---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ลาว---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา เวียดนาม---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ศรีลังกา---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา สิงคโปร์---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา อินเดีย---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา อินโดนีเซีย---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ไม่ปรากฎสัญชาติ1-1
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา อื่นๆ---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ข้อมูลผิดปกติ---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา อายุนอกเกณฑ์---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนทั้งหมด274187461
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ไทย274187461
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา กัมพูชา---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา เกาหลีใต้---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา จีน---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ซาอุดีอาระเบีย---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ญี่ปุ่น---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา เนปาล---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ปากีสถาน---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา เมียนมา---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ฟิลิปปิน---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา มาเลเซีย---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ลาว---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา เวียดนาม---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ศรีลังกา---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา สิงคโปร์---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา อินเดีย---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา อินโดนีเซีย---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ไม่ปรากฎสัญชาติ---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา อื่นๆ---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ข้อมูลผิดปกติ---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา อายุนอกเกณฑ์---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด9567162
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ไทย9567162
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร กัมพูชา---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร เกาหลีใต้---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร จีน---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ซาอุดีอาระเบีย---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ญี่ปุ่น---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร เนปาล---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ปากีสถาน---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร เมียนมา---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ฟิลิปปิน---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร มาเลเซีย---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ลาว---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร เวียดนาม---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ศรีลังกา---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร สิงคโปร์---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร อินเดีย---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร อินโดนีเซีย---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ไม่ปรากฎสัญชาติ---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร อื่นๆ---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด158103261
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ไทย157103260
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร กัมพูชา---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร เกาหลีใต้---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร จีน1-1
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ซาอุดีอาระเบีย---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ญี่ปุ่น---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร เนปาล---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ปากีสถาน---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร เมียนมา---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ฟิลิปปิน---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร มาเลเซีย---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ลาว---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร เวียดนาม---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ศรีลังกา---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร สิงคโปร์---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร อินเดีย---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร อินโดนีเซีย---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ไม่ปรากฎสัญชาติ---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร อื่นๆ---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนทั้งหมด372298670
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ไทย371298669
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา กัมพูชา---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เกาหลีใต้---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา จีน---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ซาอุดีอาระเบีย---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ญี่ปุ่น---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เนปาล---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ปากีสถาน---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เมียนมา1-1
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ฟิลิปปิน---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา มาเลเซีย---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ลาว---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เวียดนาม---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ศรีลังกา---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา สิงคโปร์---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา อินเดีย---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา อินโดนีเซีย---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ไม่ปรากฎสัญชาติ---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา อื่นๆ---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ข้อมูลผิดปกติ---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา อายุนอกเกณฑ์---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนทั้งหมด236156392
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ไทย236156392
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา กัมพูชา---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เกาหลีใต้---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา จีน---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ซาอุดีอาระเบีย---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ญี่ปุ่น---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เนปาล---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ปากีสถาน---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เมียนมา---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ฟิลิปปิน---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา มาเลเซีย---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ลาว---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เวียดนาม---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ศรีลังกา---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา สิงคโปร์---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา อินเดีย---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา อินโดนีเซีย---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ไม่ปรากฎสัญชาติ---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา อื่นๆ---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ข้อมูลผิดปกติ---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา อายุนอกเกณฑ์---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนทั้งหมด430296726
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ไทย428296724
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา กัมพูชา---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เกาหลีใต้---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา จีน---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ซาอุดีอาระเบีย---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ญี่ปุ่น---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เนปาล---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ปากีสถาน---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เมียนมา---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ฟิลิปปิน---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา มาเลเซีย---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ลาว1-1
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เวียดนาม---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ศรีลังกา---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา สิงคโปร์---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา อินเดีย---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา อินโดนีเซีย---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ไม่ปรากฎสัญชาติ---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา อื่นๆ1-1
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ข้อมูลผิดปกติ---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา อายุนอกเกณฑ์---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด7054441,149
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ไทย7054441,149
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร กัมพูชา---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร เกาหลีใต้---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร จีน---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ซาอุดีอาระเบีย---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ญี่ปุ่น---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร เนปาล---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ปากีสถาน---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร เมียนมา---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ฟิลิปปิน---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร มาเลเซีย---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ลาว---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร เวียดนาม---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ศรีลังกา---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร สิงคโปร์---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร อินเดีย---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร อินโดนีเซีย---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ไม่ปรากฎสัญชาติ---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร อื่นๆ---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด139111250
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ไทย139111250
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร กัมพูชา---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร เกาหลีใต้---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร จีน---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ซาอุดีอาระเบีย---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ญี่ปุ่น---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร เนปาล---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ปากีสถาน---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร เมียนมา---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ฟิลิปปิน---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร มาเลเซีย---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ลาว---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร เวียดนาม---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ศรีลังกา---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร สิงคโปร์---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร อินเดีย---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร อินโดนีเซีย---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ไม่ปรากฎสัญชาติ---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร อื่นๆ---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนทั้งหมด298223521
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา ไทย295222517
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา กัมพูชา-11
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา เกาหลีใต้---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา จีน---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา ซาอุดีอาระเบีย---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา ญี่ปุ่น---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา เนปาล---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา ปากีสถาน---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา เมียนมา---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา ฟิลิปปิน---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา มาเลเซีย---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา ลาว---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา เวียดนาม---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา ศรีลังกา---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา สิงคโปร์---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา อินเดีย---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา อินโดนีเซีย---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา ไม่ปรากฎสัญชาติ2-2
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา อื่นๆ1-1
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา ข้อมูลผิดปกติ---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา อายุนอกเกณฑ์---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนทั้งหมด6398441,483
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ไทย6378431,480
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง กัมพูชา112
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง เกาหลีใต้---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง จีน---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ซาอุดีอาระเบีย---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ญี่ปุ่น---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง เนปาล---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ปากีสถาน---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง เมียนมา---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ฟิลิปปิน---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง มาเลเซีย---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ลาว---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง เวียดนาม---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ศรีลังกา---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง สิงคโปร์---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง อินเดีย---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง อินโดนีเซีย---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ไม่ปรากฎสัญชาติ---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง อื่นๆ1-1
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ข้อมูลผิดปกติ---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนทั้งหมด209163372
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ไทย209163372
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง กัมพูชา---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง เกาหลีใต้---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง จีน---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ซาอุดีอาระเบีย---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ญี่ปุ่น---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง เนปาล---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ปากีสถาน---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง เมียนมา---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ฟิลิปปิน---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง มาเลเซีย---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ลาว---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง เวียดนาม---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ศรีลังกา---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง สิงคโปร์---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง อินเดีย---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง อินโดนีเซีย---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ไม่ปรากฎสัญชาติ---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง อื่นๆ---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ข้อมูลผิดปกติ---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนทั้งหมด544424968
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง ไทย544423967
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง กัมพูชา---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง เกาหลีใต้---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง จีน---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง ซาอุดีอาระเบีย---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง ญี่ปุ่น---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง เนปาล---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง ปากีสถาน---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง เมียนมา-11
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง ฟิลิปปิน---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง มาเลเซีย---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง ลาว---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง เวียดนาม---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง ศรีลังกา---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง สิงคโปร์---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง อินเดีย---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง อินโดนีเซีย---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง ไม่ปรากฎสัญชาติ---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง อื่นๆ---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง ข้อมูลผิดปกติ---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนทั้งหมด1,4069202,326
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ไทย1,4059202,325
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม กัมพูชา---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เกาหลีใต้---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม จีน---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ซาอุดีอาระเบีย---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ญี่ปุ่น---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เนปาล---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ปากีสถาน---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เมียนมา---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ฟิลิปปิน---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม มาเลเซีย---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ลาว---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เวียดนาม---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ศรีลังกา---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม สิงคโปร์---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อินเดีย---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อินโดนีเซีย---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ไม่ปรากฎสัญชาติ1-1
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อื่นๆ---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ข้อมูลผิดปกติ---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนทั้งหมด352205557
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ไทย351205556
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม กัมพูชา---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เกาหลีใต้---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม จีน---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ซาอุดีอาระเบีย---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ญี่ปุ่น---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เนปาล---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ปากีสถาน---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เมียนมา1-1
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ฟิลิปปิน---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม มาเลเซีย---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ลาว---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เวียดนาม---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ศรีลังกา---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม สิงคโปร์---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อินเดีย---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อินโดนีเซีย---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ไม่ปรากฎสัญชาติ---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อื่นๆ---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ข้อมูลผิดปกติ---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนทั้งหมด204217421
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ไทย203217420
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม กัมพูชา---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เกาหลีใต้---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม จีน---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ซาอุดีอาระเบีย---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ญี่ปุ่น---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เนปาล---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ปากีสถาน---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เมียนมา1-1
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ฟิลิปปิน---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม มาเลเซีย---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ลาว---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เวียดนาม---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ศรีลังกา---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม สิงคโปร์---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อินเดีย---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อินโดนีเซีย---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ไม่ปรากฎสัญชาติ---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อื่นๆ---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ข้อมูลผิดปกติ---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนทั้งหมด192107299
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง ไทย192107299
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง กัมพูชา---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง เกาหลีใต้---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง จีน---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง ซาอุดีอาระเบีย---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง ญี่ปุ่น---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง เนปาล---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง ปากีสถาน---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง เมียนมา---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง ฟิลิปปิน---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง มาเลเซีย---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง ลาว---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง เวียดนาม---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง ศรีลังกา---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง สิงคโปร์---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง อินเดีย---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง อินโดนีเซีย---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง ไม่ปรากฎสัญชาติ---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง อื่นๆ---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง ข้อมูลผิดปกติ---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนทั้งหมด10769176
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ไทย10769176
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม กัมพูชา---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เกาหลีใต้---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม จีน---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ซาอุดีอาระเบีย---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ญี่ปุ่น---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เนปาล---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ปากีสถาน---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เมียนมา---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ฟิลิปปิน---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม มาเลเซีย---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ลาว---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เวียดนาม---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ศรีลังกา---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม สิงคโปร์---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อินเดีย---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อินโดนีเซีย---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ไม่ปรากฎสัญชาติ---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อื่นๆ---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ข้อมูลผิดปกติ---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนทั้งหมด255235490
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ไทย254235489
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม กัมพูชา1-1
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เกาหลีใต้---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม จีน---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ซาอุดีอาระเบีย---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ญี่ปุ่น---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เนปาล---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ปากีสถาน---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เมียนมา---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ฟิลิปปิน---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม มาเลเซีย---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ลาว---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เวียดนาม---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ศรีลังกา---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม สิงคโปร์---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อินเดีย---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อินโดนีเซีย---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ไม่ปรากฎสัญชาติ---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อื่นๆ---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ข้อมูลผิดปกติ---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนทั้งหมด6384781,116
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง ไทย6374781,115
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง กัมพูชา1-1
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง เกาหลีใต้---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง จีน---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง ซาอุดีอาระเบีย---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง ญี่ปุ่น---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง เนปาล---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง ปากีสถาน---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง เมียนมา---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง ฟิลิปปิน---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง มาเลเซีย---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง ลาว---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง เวียดนาม---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง ศรีลังกา---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง สิงคโปร์---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง อินเดีย---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง อินโดนีเซีย---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง ไม่ปรากฎสัญชาติ---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง อื่นๆ---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง ข้อมูลผิดปกติ---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนทั้งหมด569422991
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ไทย569422991
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม กัมพูชา---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เกาหลีใต้---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม จีน---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ซาอุดีอาระเบีย---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ญี่ปุ่น---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เนปาล---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ปากีสถาน---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เมียนมา---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ฟิลิปปิน---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม มาเลเซีย---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ลาว---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เวียดนาม---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ศรีลังกา---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม สิงคโปร์---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อินเดีย---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อินโดนีเซีย---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ไม่ปรากฎสัญชาติ---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อื่นๆ---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ข้อมูลผิดปกติ---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนทั้งหมด9166571,573
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ไทย9166571,573
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม กัมพูชา---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เกาหลีใต้---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม จีน---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ซาอุดีอาระเบีย---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ญี่ปุ่น---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เนปาล---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ปากีสถาน---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เมียนมา---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ฟิลิปปิน---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม มาเลเซีย---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ลาว---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เวียดนาม---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ศรีลังกา---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม สิงคโปร์---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อินเดีย---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อินโดนีเซีย---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ไม่ปรากฎสัญชาติ---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อื่นๆ---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ข้อมูลผิดปกติ---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด288428716
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ไทย288428716
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร กัมพูชา---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เกาหลีใต้---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร จีน---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ซาอุดีอาระเบีย---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ญี่ปุ่น---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เนปาล---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ปากีสถาน---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เมียนมา---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ฟิลิปปิน---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร มาเลเซีย---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ลาว---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เวียดนาม---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ศรีลังกา---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร สิงคโปร์---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อินเดีย---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อินโดนีเซีย---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ไม่ปรากฎสัญชาติ---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อื่นๆ---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---


ถนนตรัง - สิเกา ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
Version.2022.1.KAOPUNHOT