คณะกรรมการบริหารข้อมูลภาครัฐ (Big Data)
  คณะกรรมการอำนวยการ
   คณะกรรมการพัฒนาระบบ
    ถนนตรัง - สิเกา ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
    Version.2022.1.KAOPUNHOT