คณะกรรมการบริหารข้อมูลภาครัฐ (Big Data)
    คณะกรรมการอำนวยการ
    คณะกรรมการพัฒนาระบบ
      ถนนตรัง - สิเกา ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
      Version.2022.1.KAOPUNHOT