โรงเรียนโครงการพิเศษ
โรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย "1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ" (2566)
ปี/รุ่นSMISPER CODEกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอ
2566810120020102421081010242 คลองยางประชานุสรณ์ คลองยางเกาะลันตา
2566810120030102431081010243 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ คลองท่อมใต้คลองท่อม
2566810120050102371081010237 พนมเบญจา เขาพนมเขาพนม
2566810120060102461081010246 อ่าวลึกประชาสรรค์ อ่าวลึกใต้อ่าวลึก
2566810120080102351081010235 เมืองกระบี่ กระบี่ใหญ่เมืองกระบี่
2566810120150102481081010248 ปลายพระยาวิทยาคม ปลายพระยาปลายพระยา
2566810120160102491081010249 ลำทับประชานุเคราะห์ ลำทับลำทับ
2566810120170102501081010250 เหนือคลองประชาบำรุง เหนือคลองเหนือคลอง
2566920120011403301092140330 วิเชียรมาตุ โคกหล่อเมืองตรัง
2566920120081403381092140338 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ย่านตาขาวย่านตาขาว
2566920120141403441092140344 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ ทุ่งยาวปะเหลียน
2566920120151403541092140354 สวัสดิ์รัตนาภิมุข นาโยงเหนือนาโยง
2566920120171403571092140357 หาดสำราญวิทยาคม หาดสำราญหาดสำราญ
2566920220011403361092140336 กันตังพิทยากร กันตังกันตัง
2566920220031403451092140345 สิเกาประชาผดุงวิทย์ บ่อหินสิเกา
2566920220041403461092140346 ห้วยยอด ห้วยยอดห้วยยอด
2566920220101403521092140352 วังวิเศษ เขาวิเศษวังวิเศษ
2566920220121403561092140356 รัษฎา คลองปางรัษฎา