สพม.ตรัง กระบี่.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 14,0714,2808,351
34%
24434:1
มัธยมศึกษาปีที่ 23,9054,3638,268
34%
24134:1
มัธยมศึกษาปีที่ 33,6834,1757,858
32%
23633:1
มัธยมศีกษาตอนต้น11,65912,81824,477
56%
72134:1
มัธยมศึกษาปีที่ 42,7964,3617,157
38%
20934:1
มัธยมศึกษาปีที่ 52,5023,7606,262
33%
20331:1
มัธยมศึกษาปีที่ 62,2143,4435,657
30%
19629:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย7,51211,56419,076
44%
60831:1
รวมทั้งสิ้น19,17124,38243,553
100%
1,32933:1