สพม.ตรัง กระบี่.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 14,0894,2398,328
34%
24334:1
มัธยมศึกษาปีที่ 23,9914,2368,227
33%
24434:1
มัธยมศึกษาปีที่ 33,8044,3548,158
33%
23934:1
มัธยมศีกษาตอนต้น11,88412,82924,713
55%
72634:1
มัธยมศึกษาปีที่ 42,8754,3427,217
36%
21334:1
มัธยมศึกษาปีที่ 52,6194,2566,875
34%
20733:1
มัธยมศึกษาปีที่ 62,4453,7286,173
30%
20131:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย7,93912,32620,265
45%
62133:1
รวมทั้งสิ้น19,82325,15544,978
100%
1,34733:1