ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA

44

โรงเรียน

ตาราง

44

จังหวัดตรังและกระบี่

ตรัง
28โรง
กระบี่
16โรง
ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

16

ตาราง
รร.เปิด ม.ต้น

44

ตาราง
รร.เปิด ม.ปลาย

44

ตาราง

1,347

ห้องเรียน
17
ตาราง

44,978

นักเรียน
1170
ตาราง
นร.ม.ต้น

24,713

141
ตาราง
นร.ม.ปลาย

20,265

1029
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ม.3 -36.10

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.6 -33.88

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

4

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

5

BEST PRACTICES

ตาราง

0

ครูและบุคลากร

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

เกษียณอายุ 543

ตาราง

0

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า44 /100%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 16 /36%
ขนาดกลาง 17 /39%
ขนาดใหญ่ 8 /18%
ขนาดใหญ่พิเศษ 3 /7%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 /0%
ขนาดที่ 2 2 /5%
ขนาดที่ 3 5 /11%
ขนาดที่ 4 9 /20%
ขนาดที่ 5 17 /39%
ขนาดที่ 6 8 /18%
ขนาดที่ 7 3 /7%
นร.จบการศึกษา ม.3
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม 5492 /79%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม 492 /7%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด 92 /1%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. 19 /0%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 646 /9%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 34 /0%
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ 66 /1%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ 1 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป 5 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ 73 /1%
บวชในศาสนา 0 /0%
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 4 /0%
อื่นๆ 0 /0%
นร.จบการศึกษา ม.6/เทียบเท่า
มหาวิทยาลัยของรัฐ 4034 /75%
มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ 369 /7%
มหาวิทยาลัยของเอกชน 116 /2%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 63 /1%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 1 /0%
สถาบันพยาบาล 37 /1%
สถาบันทหาร 22 /0%
สถาบันตำรวจ 2 /0%
สถาบันอื่น ๆ 625 /12%
รับราชการ 0 /0%
ทำงานรัฐวิสาหกิจ 0 /0%
ภาคอุตสาหกรรม 0 /0%
ภาคการเกษตร 21 /0%
การประมง 0 /0%
ค้าขาย ธุรกิจ 23 /0%
งานบริการ 12 /0%
รับจ้างทั่วไป 43 /1%
บวชในศาสนา 0 /0%
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 7 /0%
อื่น ๆ 0 /0%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2563 2564 2565
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
  • นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี
  • นายอุทัย ก่งเซ่ง
  • นายพีรพล จริงจิตร
  • นางวีณา อนันต์
  • นางกิตติยา ชิดเชื้อ
  • นางกันยา ใจสมุทร
  • นางสุภา  นิลละออ
  • นางกชนัณท์ลภัส สิงติ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
44 โรงเรียน

18 อำเภอ
เมืองกระบี่

3 โรงเรียน

ตาราง
เขาพนม

3 โรงเรียน

ตาราง
คลองท่อม

3 โรงเรียน

ตาราง
อ่าวลึก

2 โรงเรียน

ตาราง
เกาะลันตา

2 โรงเรียน

ตาราง
ปลายพระยา

1 โรงเรียน

ตาราง
เหนือคลอง

1 โรงเรียน

ตาราง
ลำทับ

1 โรงเรียน

ตาราง
เมืองตรัง

6 โรงเรียน

ตาราง
ห้วยยอด

6 โรงเรียน

ตาราง
ย่านตาขาว

4 โรงเรียน

ตาราง
ปะเหลียน

3 โรงเรียน

ตาราง
กันตัง

2 โรงเรียน

ตาราง
นาโยง

2 โรงเรียน

ตาราง
วังวิเศษ

2 โรงเรียน

ตาราง
สิเกา

1 โรงเรียน

ตาราง
รัษฎา

1 โรงเรียน

ตาราง
หาดสำราญ

1 โรงเรียน

ตาราง

7 เครือข่าย
สหวิทยาเขตศรีตรัง

7 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตวชิรมิตร

8 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตปลันดา

6 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตวิทยาธรรม

7 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน

6 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก

6 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส

4 โรงเรียน

ตาราง
ถนนตรัง - สิเกา ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
Version.2022.1.KAOPUNHOT