ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA

44

โรงเรียน

ตาราง

44

จังหวัดตรังและกระบี่

ตรัง
28โรง
กระบี่
16โรง
ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

17

ตาราง
รร.เปิด ม.ต้น

44

ตาราง
รร.เปิด ม.ปลาย

44

ตาราง

1,329

ห้องเรียน
21
ตาราง

43,553

นักเรียน
1085
ตาราง
นร.ม.ต้น

24,477

170
ตาราง
นร.ม.ปลาย

19,076

915
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

36.10

O-NET ม.3 -0.84

สพฐ. 36.33

-0.23

ประเทศ 36.01

0.09

ตาราง

33.88

O-NET ม.6 2.07

สพฐ. 34.13

-0.25

ประเทศ 33.79

0.09

ตาราง

4

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

0

ครูและบุคลากร

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

เกษียณอายุ 543

ตาราง

0

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า44 /100%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 17 /39%
ขนาดกลาง 17 /39%
ขนาดใหญ่ 7 /16%
ขนาดใหญ่พิเศษ 3 /7%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 /0%
ขนาดที่ 2 3 /7%
ขนาดที่ 3 4 /9%
ขนาดที่ 4 10 /23%
ขนาดที่ 5 17 /39%
ขนาดที่ 6 7 /16%
ขนาดที่ 7 3 /7%
นร.จบการศึกษา ม.3
ยังไม่มีข้อมูล
นร.จบการศึกษา ม.6/เทียบเท่า
ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2562 2563 2564
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
  • นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี
  • นายพีรพล จริงจิตร
  • นายอุทัย ก่งเซ่ง
  • นายสมมาตร์ สุวรรณทวี
  • นางกิตติยา ชิดเชื้อ
  • นางวีณา อนันต์
  • นางกันยา ใจสมุทร
  • นางลัดดาวรรณ ชุณหพิมล
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
44 โรงเรียน

18 อำเภอ
เมืองกระบี่

3 โรงเรียน

ตาราง
เขาพนม

3 โรงเรียน

ตาราง
คลองท่อม

3 โรงเรียน

ตาราง
อ่าวลึก

2 โรงเรียน

ตาราง
เกาะลันตา

2 โรงเรียน

ตาราง
ปลายพระยา

1 โรงเรียน

ตาราง
เหนือคลอง

1 โรงเรียน

ตาราง
ลำทับ

1 โรงเรียน

ตาราง
เมืองตรัง

6 โรงเรียน

ตาราง
ห้วยยอด

6 โรงเรียน

ตาราง
ย่านตาขาว

4 โรงเรียน

ตาราง
ปะเหลียน

3 โรงเรียน

ตาราง
กันตัง

2 โรงเรียน

ตาราง
นาโยง

2 โรงเรียน

ตาราง
วังวิเศษ

2 โรงเรียน

ตาราง
สิเกา

1 โรงเรียน

ตาราง
รัษฎา

1 โรงเรียน

ตาราง
หาดสำราญ

1 โรงเรียน

ตาราง

7 เครือข่าย
สหวิทยาเขตศรีตรัง

7 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตวชิรมิตร

8 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตปลันดา

6 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตวิทยาธรรม

7 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน

6 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก

6 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส

4 โรงเรียน

ตาราง
ถนนตรัง - สิเกา ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
Version.2022.1.KAOPUNHOT