โรงเรียนโครงการพิเศษ
รหัสโครงการชื่อโครงการ
2 โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ