สพม.ตรัง กระบี่.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 14,0374,1808,217
34%
24633:1
มัธยมศึกษาปีที่ 23,8744,1268,000
33%
24433:1
มัธยมศึกษาปีที่ 33,6654,1567,821
33%
24332:1
มัธยมศีกษาตอนต้น11,57612,46224,038
54%
73333:1
มัธยมศึกษาปีที่ 42,9334,3687,301
35%
21534:1
มัธยมศึกษาปีที่ 52,7174,1756,892
33%
21332:1
มัธยมศึกษาปีที่ 62,4204,0746,494
31%
20632:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย8,07012,61720,687
46%
63433:1
รวมทั้งสิ้น19,64625,07944,725
100%
1,36733:1